Vedtægter

Efter 22. december 2016 er Finansrådet overgået til at hedde FinansDanmark med en ny bestyrelse og nye vedtægter.

Se aktuelle vedtægter og aktuel bestyrelse her >

___________________________________________________

Finansrådets vedtægter giver dig blandt andet oplysninger om foreningens formål, medlemskab, kontingent, bestyrelsessammensætning og generalforsamling.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Finansrådet.

Stk. 2 Finansrådets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1
Finansrådet har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for danske kreditinstitutter og den finansielle sektor som helhed og at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer, herunder ved deltagelse i samarbejdet inden for EU. Finansrådet bør i dette arbejde medvirke til fremme af den frie konkurrence og en fortsat liberalisering af den finansielle sektor såvel nationalt som internationalt.

Stk. 2
Finansrådet varetager endvidere medlemmernes interesser i form af uddannelse, information og rådgivning inden for alle områder af betydning for medlemmernes virke samt ved engagement i generelle spørgsmål af privatøkonomisk og samfundsøkonomisk karakter og herved øve aktiv indflydelse på samfundsudviklingen.
 

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Som medlem af Finansrådet kan optages ethvert dansk kreditinstitut. Tilsvarende gælder for herværende datterselskaber og filialer af udenlandske kreditinstitutter. Endvidere kan som medlem optages danske finansielle holdingselskaber med den virkning, at banker, sparekasser og andelskasser, der er ejet af holdingselskabet, omfattes af medlemskabet. Ved optagelse betales indmeldelsesgebyr.

Stk. 2
Spørgsmål om optagelse som medlem afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af den, der søger optagelse, samt af ethvert medlem forlanges forelagt for den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Bestyrelsen kan tillægge en sådan begæring opsættende virkning.

Stk. 3
Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at optage andre finansielle virksomheder som associerede medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen træffer beslutning om associerede medlemmers kontingentbetaling og øvrige vilkår.

§ 4 Udelukkelse

Stk. 1
Udelukkelse af et medlem kan ske i følgende tilfælde:
a)  Såfremt et medlem ikke overholder de i § 8 nævnte aftaler.
b)  Såfremt et medlem trods påkrav herom ikke indbetaler det fastsatte kontingent.
c)  Såfremt et medlem optræder groft illoyalt over for Finansrådet.
 
Stk. 2
Beslutning om udelukkelse af et medlem kan tages af bestyrelsen, såfremt beslutningen er énstemmig. Spørgsmålet om og afgørelsen af udelukkelse kan af det udelukkede medlem begæres indbragt for den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Sådan begæring, der har opsættende virkning, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter, at bestyrelsens behandling af et forslag om udelukkelse er meddelt medlemmerne. Til beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om eksklusion.

§ 5 Medlemmernes hæftelse og ret til foreningsformuen

Stk. 1
Medlemmerne hæfter ikke for Finansrådets forpligtelser.
 
Stk. 2
Medlemmerne har ikke ved udtræden krav på Finansrådets formue.
 

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Finansrådets anliggender.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november eller december måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer. Varslet skal være mindst 4 uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
 
Stk. 3
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter
6) Valg af formand og næstformand
7) Valg af revisorer
8) Eventuelt
 
Stk. 4
Adgangsberettigede til generalforsamlingen er alene medlemmernes direktionsmedlemmer (for filialer af udenlandske kreditinstitutter en i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret filialbestyrer) samt direktionsmedlemmer i moderselskaber for medlemmer. Såfremt samtlige adgangsberettigede hos et medlem måtte have forfald, kan medlemmet dog lade sig repræsentere ved en stedfortræder for direktionen.
 
Stk. 5
Beslutningsforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansrådet i hænde senest den 30. september forud for generalforsamlingen.
 
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter begæring fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige forlanges indkaldt, når skriftlig begæring fremsættes af medlemmer, der repræsenterer mindst 1/10 af de ved den senest afholdte ordinære generalforsamling beregnede stemmer for samtlige medlemmer. Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen og indeholde motiverede forslag til beslutning. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal med angivelse af dagsordenen ske inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Varslet skal være mindst 14 dage og højst 4 uger.
 
Stk. 7
Et kreditinstituts stemmetal opgøres forholdsmæssigt på grundlag af størrelsen af det senest indbetalte kontingent. Hvert medlem har 1 stemme for hvert påbegyndt minimumskontingent.
 
Stk. 8
Et medlem kan stemme på generalforsamlingen ved en til bestyrelsen eller et andet medlem afgiven skriftlig fuldmagt.
 
Stk. 9
Ved afstemning træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 
Stk. 10
Såfremt et medlem siden afholdelsen af seneste ordinære generalforsamling ved fusion, endeligt vedtaget af de respektive kompetente forsamlinger, eller på anden måde har overtaget et andet medlems kreditinstitutvirksomhed som helhed, tilfalder det ophørende medlems stemmer det fortsættende medlem.

Stk. 11
I tilknytning til generalforsamlingen afholder Finansrådet årsmøde, der indkaldes samtidig med generalforsamlingen. Adgangsberettigede til årsmødet er de samme som til generalforsamlingen, jf. stk. 4, samt indbudte gæster og repræsentanter for pressen. Årsmødet ledes af formanden, der på mødet afgiver sin mundtlige beretning om Finansrådets arbejde i det forløbne år og om spørgsmål af aktuel interesse for danske kreditinstitutter og den finansielle sektor.
 

§ 7 Bestyrelsesvalg

Stk. 1
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af og blandt de på generalforsamlingen repræsenterede banker, sparekasser og andelskasser. Efter bestyrelsens vedtagelse kan yderligere 2 medlemmer vælges af og blandt de på generalforsamlingen repræsenterede kreditinstitutter, der ikke er banker, sparekasser eller andelskasser. Personlige suppleanter anses for valgt i det omfang de bestyrelseskandidater, for hvem de er opstillede som suppleanter, opnår valg.
 
Stk. 2
Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 3
Intet medlem, herunder koncernforbundne medlemmer, kan beklæde stillingen som formand i mere end 3 år i træk. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
 
Stk. 4
Medlemmerne af bestyrelsen samt disses personlige suppleanter vælges for 1 år ad gangen. I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal angives, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der foreslås genvalgt samt hvilke nye kandidater, der er bragt i forslag. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter skal meddeles Finansrådet senest den 30. september forud for den ordinære generalforsamling. Til ethvert forslag om genvalg eller nyvalg af et bestyrelsesmedlem skal være knyttet forslag om en personlig suppleant for den pågældende.
 
Stk. 5
Intet medlem, herunder koncernforbundne medlemmer, kan være repræsenteret ved mere end 1 bestyrelsesmedlem.
 
Stk. 6
Kun medlemmernes direktionsmedlemmer (for filialer af udenlandske kreditinstitutter en i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret filialbestyrer) samt direktionsmedlemmer i moderselskaber for medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.
 
Stk. 7
Opfylder en anmeldt kandidat ikke længere betingelsen i stk. 6, kan forslagsstilleren bringe en anden kandidat i forslag, dog ikke senere end dagen før den fastsatte generalforsamling.
 
Stk. 8
Såfremt der til bestyrelsesvalg på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, skal valget foretages efter de i § 6 angivne stemmeregler. Yderligere gælder, at det enkelte medlems eller koncernforbundne medlemmers stemmer ikke kan fordeles mellem flere kandidater. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt (simpelt relativt flertalsvalg). I tilfælde af stemmelighed mellem flere kandidater træffes afgørelsen ved lodtrækning, såfremt valg af disse kandidater vil medføre valg af mere end det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 9
Såfremt bestyrelsen har besluttet, at der også skal vælges medlemmer af de på generalforsamlingen repræsenterede kreditinstitutter, der ikke er banker, sparekasser eller andelskasser, skal stk. 8, 2. punktum ikke være til hinder for, at kreditinstitutter, der ikke er banker, sparekasser eller andelskasser, men koncernforbundne med et af disse, kan afgive stemme til valg heraf.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Finansrådet og sørger for forsvarlig organisation af Finansrådets virksomhed. Bestyrelsen tilrettelægger Finansrådets arbejde og behandler sager, der forelægges den, ligesom bestyrelsen selv kan tage sager op til behandling.
 
Stk. 2
Bestyrelsesmøder indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller næstformanden begærer det.
 
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller den fungerende formands stemme udslaget.

Stk. 4
Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse i alle sager, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.
 
Stk. 5 
Bestyrelsen kan med bindende virkning for medlemmerne indgå aftaler med Danmarks Nationalbank eller andre myndigheder vedrørende penge- og kreditpolitiske forhold. Andre af bestyrelsen indgåede aftaler vil kun være forpligtende for medlemmerne, når disse har tiltrådt dem.
 
Stk. 6
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte rådgivende udvalg med den opgave at gøre indstilling til bestyrelsen eller i øvrigt deltage i forberedelsen af bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte udvalg med en selvstændighed, der afviger herfra.
 

§ 9 Vakance

Stk. 1
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder det pågældende bestyrelsesmedlems personlige suppleant.
 
Stk. 2
I tilfælde af vakance omfattende et bestyrelsesmedlems suppleant kan bestyrelsen supplere sig med et medlem.
 
Stk. 3
Skyldes den opståede vakance, at to medlemmer, der begge har været repræsenteret i bestyrelsen, er sluttet sammen ved fusion eller på anden måde, giver det fortsættende medlem meddelelse til Finansrådet om, hvem af bestyrelsesmedlemmerne, der fortsætter indtil næste bestyrelsesvalg. Hvis suppleanten for det fortsættende bestyrelsesmedlem repræsenterer de fusionerende medlemmer, meddeler det fortsættende medlem tillige, hvorvidt det fratrædende bestyrelsesmedlem eller suppleanten for det fortsættende bestyrelsesmedlem skal være suppleant for den resterende valgperiode.

§ 10 Tegning og fuldmagt

Stk. 1
Finansrådet forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med direktøren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Finansrådet dog af den samlede bestyrelse.
 
Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.
 

§ 11 Vederlagsforhold

Stk. 1
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men modtager dækning for udgifter, der er forbundet med udførelsen af deres hverv i henhold til regler fastsat af bestyrelsen.

§ 12 Direktion

Stk. 1
Den daglige ledelse, herunder administration og varetagelse af Finansrådets sager, forestås af en direktør. Direktørens løn- og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
 
Stk. 2
Medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse, henhører administrative spørgsmål, herunder personaleforhold, under direktørens ansvarsområde. Tilsvarende er det direktøren, der i disse spørgsmål udtaler sig på Finansrådets vegne.

§ 13 Indmeldelsesgebyr og kontingent

Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyrets og kontingentets størrelse, herunder et eller flere minimumskontingenter for grupper af medlemmer.

Stk. 2
Størrelsen af kontingent beregnes på grundlag af lovgivningens kapitalkrav til de enkelte banker, sparekasser og andelskasser, som det fremgår af det senest reviderede årsregnskab. For holdingselskaber beregnes kontingentet på grundlag af summen af kapitalkrav til de banker, sparekasser og andelskasser, der er ejet af holdingselskabet, jf. ovenfor, idet der således ikke beregnes særskilt kontingent for disse. Et medlem kan ikke komme til at betale mere end en tredjedel af det samlede kontingent. Kontingentet betales efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3
Kreditinstitutter, der ikke er banker, sparekasser eller andelskasser, betaler for den del af Finansrådets interessevaretagelse, der er knyttet direkte til at fremme disses virksomhed samt en forholdsmæssig del af Finansrådets fællesomkostninger. Fordelingsnøglen disse institutter imellem beregnes på baggrund af obligationsrestgælden.

Stk. 4
Bestyrelsen fastlægger kontingentgrundlaget for medlemmer, for hvilke der ikke foreligger et vedtægtsbestemt grundlag for beregningen.

Stk. 5
I tilfælde af fusion eller anden overtagelse af et medlems kreditinstitutvirksomhed som helhed indtræder det fortsættende medlem i det udtrædende medlems kontingentforpligtelse over for Finansrådet indtil udløbet af det regnskabsår, hvori fusionen endeligt vedtages.

Stk. 6
Ved ophør af medlemskab i løbet af et regnskabsår i medfør af § 15, stk. 1, 2. punktum, foretages der ikke tilbagebetaling af kontingent for den reste-rende del af regnskabsåret.

Stk. 7
Ophører medlemskab og overtager et andet medlem dele af det udtrædende medlems kreditinstitutvirksomhed, afgør bestyrelsen, i hvilket omfang dette påvirker kontingentbetalingen.

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1
Finansrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Finansrådets regnskaber skal revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer.
 
Stk. 3
Finansrådets regnskaber godkendes af bestyrelsen.

§ 15 Udtrædelse

Stk. 1
Udtrædelse af Finansrådet kan ske med mindst 6 måneders skriftligt varsel til udløbet af Finansrådets regnskabsår. Medlemskab anses dog for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive kreditinstitutvirksomhed.

§ 16 Vedtægtsændringer og Finansrådets opløsning

Stk. 1
Nærværende vedtægter kan ændres af en generalforsamling i henhold til fremsat forslag i dagsordenen, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Stk. 2
Beslutning om Finansrådets opløsning kan vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Stk. 3
Opløses Finansrådet, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af Finansrådets formue.

Således vedtaget på Finansrådets stiftende generalforsamling den 3. april 1990. Senere ændringer vedtaget på Finansrådets generalforsamlinger den 2. december 1992, den 1. december 1993, den 3. december 1997, den 1. december 1999, den 5. december 2001, den 6. december 2006 og den 8. december 2008.

 

Trykt udgave

En trykt udgave af Finansrådets vedtægter kan rekvireres via [email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her