Forside Politik Analyser Empirisk undersøge...

Empirisk undersøgelse af ÅOP

16. januar 2008

I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse - herunder også i hvilket omfang danskerne kender begrebet ÅOP - de årlige omkostninger i procent. 
 
På baggrund af det tilvejebragte datasæt indeholder undersøgelsen (i pdf nederst) både en deskriptiv og statistisk undersøgelse af kendskabet til ÅOP - herunder hvordan kendskabet fordeler sig på forskellige befolkningsgrupper. En sådan empirisk undersøgelse - der så vidt vides er den første af sin art - kan kaste lys over hvilke grupper, der har lavest kendskab til ÅOP - og dermed også danne afsat for målretning af fremtidige oplysningskampagner mv.

Undersøgelsen indeholder følgende dele:

  • 1. En diskriptiv undersøgelse
  • 2. En økonometrisk undersøgelse

Ad 1. Den deskriptive undersøgelse

I dette afsnit beskrives kort forbrugerundersøgelsens resultater. Undersøgelsen, der blev gennemført af analyseinstituttet Zapera i oktober 2007, omfatter 2.540 respondenter.

Ses der på fordelingen mellem mænd og kvinder, er der væsentlig forskel på kendskabet til ÅOP. Mens hele 67 pct. af de adspurgte mænd kender til ÅOP, gælder det kun 39 procent af kvinderne, (jf. figur 1 i undersøgelsen - i pdf nederst).

Ad 2. Den økonometriske undersøgelse

Ovenstående tabeller beskriver stikprøvens resultat deskriptivt, men afslører ikke i hvilket omfang de enkelte faktorer har betydning for, hvorvidt en respondent kender ÅOP. Dog indikerer tallene, at der er lav sandsynlighed for at kende ÅOP, hvis man fx er kvinde med lav indkomst.

Der kan imidlertid beregnes præcise sandsynligheder for at et givet individ kender ÅOP på baggrund af individets baggrundsvariable. Det betyder også, at der kan sættes tal på de enkelte baggrundsvariables betydning - herunder om de er statistisk signifikante - dvs. om de overhovedet har betydning for kendskabet til ÅOP.
Beregningsresultaterne fremgår af undersøgelsen (i pdf nederst).

Det ses af resultaterne, at såvel alder, ægteskabsstatus, køn samt indkomst har betydning. (på et 95 pct. signifikansniveau). Også det at bo på det "øvrige Sjælland"(GEO=2) har en effekt (i forhold til København, der er benchmark-variabel). Omvendt har det ingen betydning, om man har børn, er gift eller ejer sin bolig.

Afslutning 

Skal der konkluderes på undersøgelsen i relation til målretning af en kampagne for kendskabet til ÅOP, peger kraftigt på en målretning af kampagnen mod kvinder - og ikke bestemte alders- eller indkomstgrupper.

Dette resultat holder også, når man ser på, hvem der låner. Selvom der er relativt flere mænd end kvinder, der har taget for forbrugslån inden for de sidste to år - henholdsvis 42 og 37 pct. - rokker det ikke ved konklusionen.

Undersøgelse: Hvem kender ÅOP? - en empirisk undersøgelse af ÅOP (pdf) 

 

 

Kontakt:

Niels Storm Stenbæk
Cheføkonom
Telefon: 3370 1105
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her