Forside Politik Henstillinger Årlige gebyroversi...

Årlige gebyroversigter

17. juni 2010

Nedenfor følger Finansrådets henstilling til medlemmerne om at udarbejde årlige gebyroversigter. Henstillingen er udsendt som en direktionsskrivelse den 14. februar 2005.
 
Henstilling om udarbejdelse af årlig oversigt over gebyrer (for konti, kort og tilknyttede betalinger/overførsler) opkrævet i forhold til forbrugere 

Der har fra politisk side været udtrykt ønske om, at Finansrådets medlemmer (banker, sparekasser og andelskasser - herefter banker) udarbejder en årlig gebyroversigt til deres kunder.

Spørgsmålet har været drøftet i Finansrådets bestyrelse, som har besluttet at henstille til Finansrådets medlemmer, at den enkelte bank udarbejder en oversigt over hvilke gebyrer (for konti og kort og tilknyttede betalinger/overførsler med videre), som privatkunder (forbrugere) har betalt i årets løb.

Oversigten skal fremsendes (pr. brev eller elektronisk) til hver enkelt kunde, og skal som minimum omfatte de typer gebyrer, som er nævnt i vedhæftede bilag i det omfang, at banken beregner sig de nævnte gebyrer.

Gebyroversigten skal første gang udsendes primo 2007 med oplysning om de gebyrer, som er betalt i 2006.

Indholdet af henstillingen og herunder minimumslisten er blevet til efter forhandling med Forbrugerrådet. Det står naturligvis den enkelte bank frit for at give en mere omfattende information. 

Formålet med en årlig oversigt er at skabe opmærksomhed hos forbrugerne om den samlede størrelse af de dagligdags forekommende gebyrer, som er forbundet med at have konto, betalingskort og tilknyttet betalingsformidling (fx gebyr for VisaDankort, regningsbetaling, overførsler, kontoudskrift, udstedelse/indløsning af checks samt valutaveksling).

Oplysningerne skaber øget gennemsigtighed om forbrugerens samlede gebyromkostninger, som kan henføres til forbrugerens adfærd i dagligdagen. Oplysningerne er handlingsorienterede forstået på den måde, at de kan danne baggrund for, at den enkelte forbruger overvejer sin adfærd, herunder om der er grund til at disponere anderledes fremover.

Der har været lagt vægt på, at informationskravene blev afbalancerede, så der blev taget hensyn til, hvad der er relevant og overskueligt for kunderne og de omkostninger, som vil være forbundet med medlemmernes systemudvikling.

Endelig har det været vigtigt, at medlemmerne gives frihed til at tilpasse kommunikationen i forhold til den enkelte banks edb-systemer og kommunikationsmåder, men at det samtidig tilstræbes, at informationen er overskuelig for kunden.

Nedenfor gennemgås nogle overordnede kriterier for den årlige oversigt med henblik på, at det sker på et fælles grundlag bankerne iblandt. Der ud over vil det være op til de enkelte banker, hvorledes den årlige oversigt skal opstilles og tilrettelægges.

Henstillingen gælder for forbrugerforhold

Henstillingen gælder i forhold til forbrugere, hvilket svarer til de krav til skiltning med medlemmernes ind- og udlån og gebyrer, som fremgår af forskellige bekendtgørelser med hjemmel i prismærkningsloven.

Minimumskrav til de omfattede gebyrer

Vedhæftet findes en liste over forskellige kategorier af gebyrer (gebyrer for forskellige serviceydelser), der som minimum skal være med i den årlige oversigt.

De typer gebyrer, som er nævnt på listen, skal oplyses, såfremt de trækkes på kundens konto, herunder når den gebyrbelagte betaling/overførsel/valutaveksling og så videre sker ved træk på kontoen. Dette gælder, uanset om banken i dag "fanger" disse data eller ej. Det er op til de enkelte banker i samarbejde med edb-centralerne at sørge for, at IT-systemerne udvikles, således at alle de gebyrbetalinger, som sker over kundens konto, datafanges.

Gebyrer for transaktioner/ydelser, som betales kontant ved kassen, skal ikke oplyses på oversigten.

Det står den enkelte bank frit for, om man her ud over vil oplyse om andre gebyrer/serviceydelser.

Endvidere kan den enkelte bank vælge, om serviceydelser, som er gratis, skal omtales eller ej.

Opgørelse på kunde- eller kontoniveau

Der er forskel på, hvorledes bankerne har tilrettelagt deres kundeinformation, og det er op til banken selv at afgøre, om gebyropgørelsen skal ske på kunde- eller kontoniveau.

Det afgørende er, at de gebyrer, som er omfattet af minimumslisten, og som kunden har betalt i årets løb, på en overskuelig måde bliver oplyst over for privatkunden (forbrugeren).

Oversigten skal være overskuelig

Det overlades ligeledes til den enkelte bank at afgøre, hvorledes oversigten nærmere skal udformes. Hensigten her med er, at den enkelte bank bedst selv kan afgøre, hvorledes oversigten mest hensigtsmæssigt tilrettelægges i forhold til, hvorledes man ønsker at kommunikere med sine privatkunder, eksisterende metoder til håndtering af kundedata m.v.

Det er et krav, at oversigten indeholder oplysning om de årlige sumtal for de forskellige gebyrer, som kunden har betalt i årets løb. På konto- eller kundeniveau skal endvidere opgøres summen af de forskellige gebyrer.

Oversigten skal gøre det muligt for den enkelte privatkunde at overskue, hvorledes den samlede omkostning fordeler sig på forskellige gebyrer bl.a. med henblik på, at kunden kan gøre sig overvejelser om, hvorvidt en ændret adfærd fra kundens side kan medføre besparelser.

Oversigten følger kalenderåret

Den årlige oversigt skal fremsendes primo året og angå det foregående kalenderår.

Der er som bekendt ikke længere krav jævnfør skattekontrolloven om, at banker skal fremsende oplysninger til deres kunder om renteindtægter/-udgifter. Se nærmere herom i direktionsskrivelse af 22. december 2004, løbenr. 2004/129. Det er således op til banken at afgøre, om man fortsat vil udsende en sådan opgørelse. Såfremt banken vælger at gøre det, vil det være naturligt, at den årlige gebyroversigt sendes med samme brev.

Mulighed for elektronisk fremsendelse

Banken har mulighed for at fremsende den årlige gebyroversigt elektronisk, såfremt kunden i øvrigt har accepteret at kommunikere elektronisk med banken.

Ikrafttræden primo 2007

Den første årlige oversigt skal udsendes primo 2007 for kalenderåret 2006. Det giver bankerne mulighed for at tilrettelægge den datafangst, som skal ske i 2006, frem mod årsskiftet 2005/2006.
 
 

 

 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her