Forside Politik Henstillinger Oplysning om omkos...

Oplysning om omkostninger til lønsumsafgift mv.

21. december 2012

Henstilling om at oplyse om omkostninger til lønsumsafgift og omkostninger relateret til manglende momsfradragsret i årsrapporter

Som bekendt afholder danske pengeinstitutter betydelige omkostninger til skatter og afgifter, herunder omkostninger til lønsumsafgift og omkostninger relateret til manglende momsfradrag.

Alene omkostninger til indkomstskat/selskabsskat præsenteres imidlertid som en skatteomkostning i resultatopgørelsen i årsregnskaberne, mens øvrige skatter og afgifter præsenteres under andre resultatopgørelsesposter, herunder f.eks. udgifter til personale og administration.

Ses alene på skatteomkostningen i resultatopgørelsen i et pengeinstituts årsregnskab, opnås således ikke tilnærmelsesvis et fuldstændigt billede af instituttets skatte- og afgiftsbetaling.

I lyset heraf og henset til, at lønsumsafgiften stiger yderligere i årene fremover, har det i Finansrådet være drøftet, hvorvidt omkostningerne til lønsumsafgift og omkostninger relateret til manglende momsfradrag bør oplyses i institutternes årsrapporter.

Det er på den baggrund, at Finansrådet hermed henstiller til, at alle pengeinstitutter i deres årsrapporter giver oplysning om instituttets omkostninger til lønsumsafgift og omkostninger relateret til den manglende momsfradragsret.

Omkostningerne relateret til det manglende fradrag for indgående moms bør efter Finansrådets opfattelse beregnes på baggrund af den moms, hvor der kun er delvis – eller ingen fradragsret som følge af, at der er tale om en finansiel virksomhed. Moms, som ikke er fradragsberettiget på grund af omkostningernes art, herunder f.eks. visse personale- og repræsentationsomkostninger, bør således ikke indgå i opgørelsen.

For de relevante omkostningsarter, jf. ovenfor, vil omkostningerne relateret til den manglende momsfradragsret på den baggrund kunne beregnes som forskellen mellem den indgående moms, som kunne have været afløftet, hvis der var tale om en almindelig ikke-finansiel virksomhed og den faktiske afløftede indgående moms.

Herved opnås det, at de opgjorte omkostninger kommer til at svare til, hvad der er specifikt for finansielle virksomheder.

Oplysningerne kan overvejes indarbejdet som en noteoplysning eller alternativt gives i ledelsesberetningen, herunder f.eks. i en omtale af instituttets CSR-forhold.

Ved noteoplysning vil oplysningerne blive gjort til genstand for revision. Ved omtale i ledelsesberetningen vil oplysningerne blive omfattet af revisors gennemlæsning og konsistenstjek samt være dækket af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her