Forside Politik Henstillinger Salg af egne aktie...

Salg af egne aktier

10. februar 2010

Finansrådet har besluttet at henstille til Finansrådets medlemskreds, at

  • bankerne ved rådgivning om salg af egne aktier udviser særlig agtpågivenhed med hensyn til at vurdere, om eventuelle interessekonflikter kan skade kundens interesser

  • bankerne ved rådgivning af salg om egne aktier i særlig grad er opmærksom på at opfordre kunderne til risikospredning.

Ved salg af egne aktier vil der kunne opstå interessekonflikter mellem en bank og bankens kunder. Dette kan eksempelvis være tilfældet i forbindelse med en emission eller anden form for kapitalfremskaffelse, hvor banken kan have en særlig interesse i at sælge egne aktier.

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel indeholder en række regler, som værdipapirhandlere skal følge, når de rådgiver kunder om værdipapirhandel.

Reglerne indebærer, at rådgivning til kunder skal gives på grundlag af oplysninger om kundernes

  • erfaring med og kendskab til investeringsområdet

  • formål med investeringen, og

  • økonomiske forhold, herunder evnen til at bære tab.

Værdipapirhandleren må ikke anbefale investeringer i værdipapirer, som ikke passer til kundens profil.

Reglerne om rådgivning er suppleret med regler om værdipapirhandlernes håndtering af interessekonflikter i § 72, stk. 2, nr. 2*), i lov om finansiel virksomhed og § 16**) i bekendtgørelse om organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Det fremgår heraf, at værdipapirhandlere skal identificere interessekonflikter, der kan skade kundernes interesser og have procedurer og foranstaltninger, der minimerer eventuelle interessekonflikter mest muligt. Mulige interessekonflikter og procedurer til at håndtere disse skal fremgå af en interessekonfliktpolitik, som værdipapirhandleren skal informere kunderne om, når det er relevant.

 

*) § 72, stk. 2, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed:
...
Stk. 2. En finansiel virksomhed, der har tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler, skal...
2) kunne påvise interessekonflikter, som kan skade kundernes interesser, både mellem værdipapirhandlerens kunder indbyrdes og mellem kunderne og værdipapirhandleren og begrænse disse interessekonflikter mest muligt, samt, hvor der er risiko for, at kundernes interesse skades, i det konkrete tilfælde informere kunden om interessekonflikternes generelle indhold, inden der indgås aftale med kunden,
3)...

 

**) § 16 i bekendtgørelse om organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler:

Værdipapirhandleren skal identificere de typer af interessekonflikter, der opstår ved ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser eller en kombination heraf, som kan være til skade for en kunde.
Stk. 2. Værdipapirhandleren skal have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter. Politikken skal være hensigtsmæssig henset til værdipapirhandlerens størrelse og organisation samt arten, omfanget og sammensætningen af dennes forretninger.

Stk. 3. Hvis værdipapirhandleren indgår i en koncern, skal der i forbindelse med den i stk. 2 nævnte politik tages hensyn til de forhold, der kan føre til en interessekonflikt som følge af struktur og forretningsaktiviteter i andre selskaber i koncernen.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte politik vedrørende interessekonflikter skal
1) identificere, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades, og
2) fastsætte procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter.

Stk. 5. Procedurer og foranstaltninger efter stk. 4, nr. 2, skal sikre, at relevante personer, der befinder sig i en interessekonflikt, udfører forretningsaktiviteter med den grad af uafhængighed, der er passende i forhold til størrelsen af værdipapirhandleren og den koncern, værdipapirhandleren tilhører, værdipapirhandlerens aktiviteter og risikoen for at skade kundernes interesser.

Stk. 6. Såfremt værdipapirhandlerens tiltag til opfyldelse af forpligtelserne i stk. 5 ikke sikrer den krævede grad af uafhængighed, kan Finanstilsynet kræve, at værdipapirhandleren fastsætter alternative eller supplerende foranstaltninger eller procedurer.

Stk. 7. Værdipapirhandleren skal føre fortegnelser over de typer af investeringsservice, accessoriske tjenesteydelser eller investeringsaktiviteter, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt, der medfører en væsentlig risiko for at skade en eller flere kunders interesser.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her