Informationer i forbindelse med markedsføring af strukturerede indlån

23. april 2008

Finansrådets anbefalinger om informationer i forbindelse med markedsføring af strukturerede indlån.

Indledning

Finansrådet har besluttet at udarbejde et sæt anbefalinger til medlemmerne om de informationer, som bankerne og sparekasserne skal stille til rådighed ved markedsføring af strukturerede indlån overfor detailkunder i Danmark.

Det er Finansrådets ønske, at kunderne skal kunne træffe beslutning om, at skyde penge ind på en bankkonto, der er et struktureret produkt, på baggrund af relevante oplysninger, som præsenteres i en overskuelig og let tilgængelig form. Finansrådet har derfor opstillet en liste over informationer, som banken bør indarbejde i det markedsføringsmateriale, der udarbejdes i forbindelse med markedsføring af strukturerede indlån til detailkunder i Danmark.

Anbefalingerne supplerer de almindelige regler om god skik.

Anbefalingernes indhold

Strukturerede indlån

I forhold til anbefalingerne skal strukturerede indlån forstås som bankindlån med et afkast, der afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver, samt en eventuel garanteret mindsterentesats.

Afkastet afspejler en ret for kunden til i større eller mindre grad at få andel i en forventet udvikling på en række udvalgte underliggende aktiver som eksempelvis aktier, aktieindeks, obligationer, obligationsindeks, råvarer, valuta mv. Retten til dette afkast omtales i økonomiske termer som indlånets optionselement.

Det strukturerede indlån vil indeholde et krav på banken eller sparekassen om tilbagebetaling af hele det indsatte beløb ved bindingsperiodens udløb samt et fast afkast og/eller ret til del i afkastet på en forventet positiv udvikling på de underliggende aktiver. 

Oplysninger, som skal fremgå af markedsføringsmaterialet.


I forbindelse med markedsføring af strukturerede indlån overfor detailkunder i Danmark, udarbejdes der et markedsføringsmateriale med følgende oplysninger:

  1. Det strukturerede indlåns opbygning.
  2. Afkast eksempel.
  3. Forventeligt afkast af et alternativt bankindlån.
  4. ÅOP.


Ad 1: Det strukturerede indlåns opbygning

I informationen til kunden skal der gives en klar beskrivelse af det strukturerede indlåns opbygning.

Det skal således fremgå, om indlånet er rentebærende og med hvilken sats, hvis dette er tilfældet.

Det skal endvidere fremgå, hvilke underliggende aktiver indlånets afkast er relateret til, og i hvilket omfang kunden forventes at tage del i værdiudviklingen af det eller de underliggende aktiver. Sidstnævnte omtales som deltagelsesgraden. Fx vil en deltagelsesgrad på 120 % betyde, at kunden modtager 1,2 gange værdistigningen på de underliggende aktiver. Det skal også fremgå, om der er en mindste deltagelsesgrad og de betingelser, der gælder for fastsættelse af den endelige deltagelsesgrad. 

Den forventede fordeling mellem indlånsværdi, optionselement og omkostninger skal angives. Bankens eller sparekassens omkostninger ved etableringen udspecificeres. Det skal klart angives, hvilken rentesats, der benyttes til beregning af indlånets nutidsværdi, fx kan den rentesats benyttes, som kunden i stedet sætter sine penge ind på en almindelig aftaleindlånskonto [1] eller en relevant swap-rentesats.

____________________________________________

Omkostninger: 

Indlånsværdien   = Nutidsværdi af indlånet
+ Optionsværdi   = Cp       
+ Omkostninger  = OMK
=                       100,00
____________________________________________

 

Det skal klart fremgå, hvorledes det beløb, som kunden får udbetalt ved bindingsperiodens udløb, fastsættes, således at minimumsudbetalingen ved udløb fremgår samt afhængigheden af de bagvedliggende aktivers udvikling. Herudover skal markedsføringsmaterialet indeholde en beskrivelse af, hvor stort det maksimale tab på optionselementet kan blive. En redegørelse af optionselementet, dvs. om hvilken/hvilke aktiver, det forventede afkast løbende og/eller ved udløb er knyttet til, fx aktieindeks, valutaindeks osv. Der skal ligeledes redegøres for en eventuel kreditrisiko på banken eller sparekassen.

Det skal oplyses, hvilke betingelser der vil gælde, hvis indlånet ikke hæves eller overføres til en anden konto straks ved udløb.

Hvis det er muligt at få udbetaling inden udløb bør principperne herfor fremgå. Såfremt det er aktuelt, bør det klart fremgå, at kunden ikke kan hæve indlånet i bindingsperioden uden at miste retten til den garanterede minimumsudbetaling, og at kunden derved eventuelt kan opleve et tab.

Ad 2: Afkast eksempel.

Der skal udarbejdes en beskrivelse af såvel positive som negative forventninger til udviklingen på de finansielle markeder, herunder hvilke risici der er forbundet med det strukturerede indlån.

Der skal endvidere udarbejdes et afkast eksempel, som klart og enkelt beskriver afkastet og størrelsen på udbetalingen ved udløb, ved forskellige udviklinger i de underliggende aktiver.


Ad 3: Forventeligt afkast af et alternativt indlån

Der skal angives et alternativt afkast, som kan forventes, hvis kunden i stedet sætter sine penge på en konto i banken og/eller investerer i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid. Der kan fx være tale om det forventede afkast på en almindelig aftaleindlånskonto [2]. Hvis oprettelse af en sammenlignelig konto betinges af et minimumsindskud skal dette fremgå.


Ad 4: Etablering af ÅOP for strukturerede indlån.

Finansrådet anbefaler, at omkostninger angives som et ÅOP for det strukturerede indlån beregnet ud fra at kunden ikke hæver sit indestående før bindingsperiodens udløb. I ÅOP skal alle omkostningerne indgå. Omkostningerne vil som udgangspunkt svare til den del af det investerede beløb, der ikke kan henføres nutidsværdien af indlånet og optionselement. ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent og kendes blandt andet fra optagelse af lån og fra investeringsforeningsområdet.

Ved at indføre et ÅOP for strukturerede indlån vil branchen sikre investorerne adgang til et enkelt omkostningsnøgletal, så de kan få et enkelt og klart billede af de samlede omkostninger.

ÅOP defineres som kundens samlede omkostninger i procent p.a.

I et ÅOP skal alle de udgifter indgå, der er i forbindelse med etableringen og distributionen af indlånet. De samlede omkostninger deles med indlånets bindingsperiode, således at omkostningerne opgøres i årlige omkostninger i procent. Det bør tydeligt fremgå, at der ikke er yderligere omkostninger. ÅOP angives som et tal, den bagvedliggende udregning behøver ikke at fremgå. 

Disse omkostninger vil typisk udgøre ÅOP:

  • Distributionshonorar og kontooprettelse.
  • Udgifter til markedsføring mv.

ÅOP

O
 -  * 100 = ÅOP
N


hvor:

O = samlede omkostninger pr. 100 kr. nominelt indlån

N = løbetid i år

 
ÅOP er udregnet ud fra en forudsætning om, at de strukturerede indlån indestår til bindingsperiodens udløb. De faktiske udgifter afholdes reelt med det samme.

 

Ikrafttræden

Brancheanbefalingerne træder i kraft den 1. juni 2008.
 
 
Noter:

[1] Hvis oprettelse af en sammenlignelig konto betinges af et minimumsindskud skal dette fremgå. Hvis banken eller sparekassen ikke tilbyder aftaleindlån så kan højeste rente på en indlånskonto benyttes.
[2] Hvis banken eller sparekassen ikke tilbyder aftaleindlån så benyttes højeste rente på en indlånskonto eller statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som det strukturerede indlån.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her