Forside Politik Kommentarer 2011 ATP-statsbank skæv...

ATP-statsbank skævvrider konkurrencen

2. februar 2011

ATP vil med staten i ryggen og lovbestemte indtægter få en helt urimelig konkurrencefordel, hvis pensionskassen får adgang til fuldt ud at drive finansiel virksomhed.

ATP's direktør får i Jyllands-Posten i dag lejlighed til uimodsagt at fortælle, at den statsetablerede pensionskasse "ikke adskiller sig synderligt fra andre pensionsselskaber, der får penge ind fra kollektive overenskomster".

Direktøren ignorerer her fuldstændigt det faktum, at ATP's indtægter baserer sig på det lovbestemte forhold, at alle danskere i arbejde hver måned skal betale ind til ATP. Og han ignorerer, at ingen andre pensionsselskaber end ATP er baseret på lovbestemte indtægter. De er enten baseret på kollektive aftaler eller arbejder i fri konkurrence for at tiltrække kunderne.

Dette forhold adskiller ATP betydeligt fra andre pensionsselskaber. Ikke mindst når man direkte på grund af dette lovbestemte forhold har opbygget et enormt kapitalgrundlag, og med dette kapitalgrundlag i ryggen ønsker at drive bank, forsikring og realkredit i direkte konkurrence med private virksomheder. 

Hvis ATP får ret til fuldt ud at eje finansielle virksomheder, sådan som der er lagt op til i et udkast til et lovforslag fra regeringen, bliver der med andre ord tale om en helt urimelig skævvridning af konkurrencen på det finansielle marked.

Det er også den enkle pointe i et brev, som Finansrådet sammen med en række øvrige finansielle erhvervsorganisationer har sendt til statsministeren.

I og med at ATP's formue bygger på midler, som opkræves af lønmodtagerne ved lov, vil en ATP-ejet bank kunne opnå en særlig gunstig rating og skaffe kapital fra pengemarkedet på mere gunstige vilkår end private virksomheder. Markedet vil nemlig forvente, at ATP som offentlig institution med lovbundne midler forventes at komme deres datterselskaber til hjælp med yderligere kapitalindskud, hvis det bliver nødvendigt. Markedet vil derfor vurdere, at risikoen ved lån til denne bank er meget mindre end lån til de øvrige banker i Danmark. Og derfor vil prisen også være mindre.

En sådan bank vil de facto blive betragtet som statsbank.

I Jyllands-Posten fremgår det endvidere, at mange banker allerede får statsstøtte i form af den såkaldte hybride kernekapital og individuelle statsgaranti på funding. Det er vi ikke enige i. Vi er glade og taknemmelige for, at staten stillede lån og garantier til rådighed på rette tid og sted. Men bankerne har selv - og på markedsvilkår fastsat af den danske stat og EU - betalt for de penge, staten har stillet til rådighed. Desuden er adgangen til statens kapital tidsbegrænset. Bankerne betaler årligt cirka 10 procent i rente, det vil sige cirka 4,5 milliarder kroner for den hybride kernekapital. Bankerne har også betalt 15 milliarder kroner for den generelle statsgaranti under Bankpakke 1 og dækkede alle tab, og bankerne betaler 1,5 milliarder kroner i garantiprovision for de individuelle statsgarantier. Staten udstedte statsobligationer til cirka 3 procent, som er den pris, ATP ville skulle betale for et kapitalindskud - altså 7 procentpoint billigere end de private banker. Dét er ikke lige konkurrencevilkår. 

Det er heller ikke korrekt at henvise til statens aktier i forskellige banker som argument for, at ATP uden problemer kan eje en bank fuldt ud, sådan som det fremstilles i Jyllands-Posten. For det første ejer staten intet sted en bank 100 procent, hvis man ser bort fra banker under afvikling, og for det andet har staten et erklæret mål om på kort sigt at sælge sin aktieportefølje.

Af artiklen fremgår det, at ATP forudser problemer for udlån til små og mellemstore virksomheder, hvis ATP ikke får adgang til at blive ejer af FIH Erhvervsbank. Her ignorerer ATP, at der er mange andre banker, der naturligvis fortsat - på markedsvilkår - låner ud til disse virksomheder. Hvis ATP mener, at FIH med ATP i ryggen kan skaffe små og mellemstore virksomheder særligt favorable vilkår, betyder det jo netop, at ATP er i stand til at sætte konkurrencen ud af kraft.

Finansrådet er naturligvis tilhænger af konkurrence - så længe det foregår på lige vilkår. Alle andre finansielle virksomheder i Danmark skal konkurrere om kunderne og indtægterne. Derfor er det grundlæggende forkert at give ATP adgang til fuldt ud at eje finansielle virksomheder. Der er ingen grund til en lovændring i forhold til det, der ligger i dag, hvor ATP kan investere i FIH, og dermed eje op til 49,9 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank. Det svarer til en almindelig - om end stor - porteføljeinvestering. Men det vil ikke være tilfældet, hvis ATP får lov til at eje en bank 100 procent. Her vil der de facto være tale om en statsbank.

Konkurrencemyndighederne er i øjeblikket ved at granske den model, der er lagt op til i udkastet til lovforslaget. Finansrådet forventer, at myndighederne kan se det åbenlyst konkurrenceforvridende i modellen. I sidste instans vil det være op til EU at afgøre, om en lovændring som den foreslåede er i strid med reglerne om statsstøtte og fri konkurrence.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her