Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 762 af 20. juli 2009 om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)

Bekendtgørelsen fastsætter ændringer af tinglysningslovens regler i forbindelse med opstart af digital tinglysning den 8. september 2009. Efter loven skal rettigheder over fast ejendom, der skal tinglyses, anmeldes elektronisk til Tinglysningsretten. Kun i helt særlige tilfælde, hvor den tingbogsberettigede ikke kan få en digital signatur, kan den pågældende anmelde rettigheder til tinglysning på grundlag af papirdokumenter. 

Ikrafttrædelsen af tinglysningslovens regler om digital tinglysning omfatter indtil videre alene tinglysninger i tingbogen. De hidtidige tinglysningsregler vil således fortsat finde anvendelse ved tinglysninger i bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. Tinglysningslovens regler om digital tinglysning vil blive sat i kraft for disse tre bøger på et senere tidspunkt. Bekendtgørelsen er vedlagt, men er også tilgængelig på Retsinformations hjemmeside . 

Bekendtgørelse nr. 762 af 20. juli 2009

Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

I bekendtgørelsen fastsættes de regler om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, der efter overgangen til digital tinglysning er fælles for tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. Bekendtgørelsen indeholder endvidere fuldmagtsblanketter. Bekendtgørelsen er vedlagt, men er også tilgængelig på Retsinformations hjemmeside .

Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009

Bekendtgørelse nr. 764 af 20. juli 2009 om lukkeperiode for anmeldelse af dokumenter til tinglysning i tingbogen 

Bekendtgørelsen fastsætter regler i forbindelse med lukkeperioden. Lukkeperioden lå umiddelbart forud for overgangen til digital tinglysning for så vidt angår anmeldelse af rettigheder over fast ejendom.

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysning

I bekendtgørelsen fastsættes bl.a. de administrative regler vedrørende de tekniske krav, der stilles til digitale signaturer og dokumenter, som skal anvendes i tinglysningssystemet efter overgangen til digital tinglysning. Reglerne om digital tinglysning for tinglysning i tingbogen (tinglysning vedrørende fast ejendom) trådte i kraft den 8. september 2009.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere en regulering af de krav, der stilles for at kunne opnå adgang til tinglysningssystemet gennem en systemopkobling, samt en beskrivelse af en række tekniske funktioner i det elektroniske tinglysningssystem. Herudover fastsættes der i bekendtgørelsen regler vedrørende den databehandling, som foretages i systemet, samt regulering af en række sikkerhedsforanstaltninger for Tinglysningsretten. Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed på Retsinformations hjemmeside.

Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysning

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Bekendtgørelsen indeholder de administrative regler, som skal gælde for tinglysning i tingbogen efter overgangen til digital tinglysning.
 
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om de oplysninger, som et dokument, der anmeldes elektronisk til tinglysning, skal indeholde, samt nærmere regler for anvendelse af uskadelighedsattester (erklæringer om at en arealoverførsel kan ske uden fare for pantesikkerheden). Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om adgang til oplysninger i tingbogen, herunder abonnementsordningen, samt nærmere regler om konvertering af papirbaserede pantebreve til digitale pantebreve.  Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed på Retsinformations hjemmeside.

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

Bekendtgørelse om tinglysningsafgift

Bekendtgørelsen indeholder især regler om afgivelse af erklæringer, der skal tilføjes for at kunne tinglyse afgiftsfrit eller med afgiftsnedsættelse i det kommende digitale afgiftssystem. Herudover udgør bekendtgørelsen en sproglig modernisering og opdatering af bekendtgørelse nr. 725. af 15. september 1999. Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed på Retsinformations hjemmeside .

Der skal ved visse typer af tinglysninger anvendes erklæringer, for at Tinglysningsretten kan beregne tinglysningsafgiften korrekt. SKAT har den 28. august 2009 udsendt en opdateret liste over disse erklæringer, der skal anvendes i forbindelse med tinglysning i Den digitale tingbog. Listen kan findes på Skats hjemmeside .

Enkelte af de erklæringer, som benyttes i forbindelse med Den digitale tingbog, fremgår ikke af ovennævnte bekendtgørelse. Det skyldes, at disse erklæringer ikke har specifik hjemmel i tinglysningsafgiftsloven. Der er dog tale om erklæringer, som er nødvendige at afgive for at undgå at betale for meget i tinglysningsafgift. De erklæringer, som ikke er indarbejdet i bekendtgørelsen, men som bør anvendes til afgiftsberegningen, er benævnt: A62, A63 og A65.

Bekendtgørelse om tinglysningsafgift

Vejledning til erklæringer vedrørende e-TL

 

 


 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her