Forside Tal & Fakta Lovgivning og regu... Finansiel virksomh...

Lov om finansiel virksomhed

Den centrale lov i regulering af pengeinstitutternes virke er lov om finansiel virksomhed, der indeholder regler om:

  • tilladelse (koncession) til pengeinstitutter
  • pengeinstitutternes virksomhedsområde (pengeinstitutvirksomhed og værdipapirhandel samt accessorisk virksomhed)
  • udenlandske pengeinstitutters filialer i Danmark
  • god skik-regler
  • prisoplysning m.v.
  • ledelses- og ejerforhold
  • kapitalforhold (solvens, midlernes anbringelse, likviditet mv.)
  • koncerner
  • årsrapporter og revision mv. (Indtil videre fremgår reglerne om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse dog af lov om banker og sparekasser).

Loven indeholder endvidere regler om Finanstilsynet og dets tilsynsvirksomhed.

Finanstilsynet har udstedt en lang række bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af lovgivningen.

Lov om finansiel virksomhed er en fælleslov for finansielle virksomheder og indeholder således også regler for realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Endvidere indeholder loven regler for sparevirksomheder og investeringsrådgivere.

Nedenfor er nævnt de centrale myndigheder i reguleringen af finanssektoren.

Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med pengeinstitutterne og de øvrige finansielle virksomheder. Tilsynet fører også tilsyn med udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. Finanstilsynet bidrager også til udformningen af den finansielle lovgivning. Tilsynet er en styrelse under Erhvervs- og vækstministeriet, der har det overordnede politiske ansvar for den finansielle lovgivning.

Gennem sin tilsynsvirksomhed skal Finanstilsynet medvirke til fremme af den finansielle stabilitet samt tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. I den forbindelse er det Finanstilsynets opgave at påse, at pengeinstitutter mv. overholder reglerne i lov om finansiel virksomhed og den øvrige finansielle regulering. Det er endvidere tilsynets opgave at holde øje med pengeinstitutternes organisation og ledelse, herunder at pengeinstitutterne har sikre forretningsgange, kontroller og revisionssystemer. Tilsynet opererer dels på grundlag af løbende indberetninger (regnskabsindberetninger, indberetning af likviditetsberedskab og af store engagementer mv.), dels på grundlag af "undersøgelser på stedet", hvor tilsynet besøger de enkelte pengeinstitutter og gennemgår forhold, der er væsentlige, herunder enkeltsager.

Du kan læse mere om Finanstilsynet her.

Erhvervsankenævnet   

Afgørelser truffet af Finanstilsynet og af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter i henhold til loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Erhvervsankenævnets kendelser offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her