Regler for handel på CIBOR kvoteringer

1. september 2014

​Nærværende regler etablerer en pligt for CIBOR gruppe 1 stillerne til at handle med de øvrige CIBOR stillere på egne CIBOR kvoteringer. CIBOR gruppe 1 består af de CIBOR stillere, som i forvejen er Market Makere i en række pengemarkedsprodukter. CIBOR gruppe 2 stillere har mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Forudsætninger

Nærværende regler er udarbejdet i umiddelbar forlængelse af gældende regler om fastsættelse og deltagelse i CIBOR og retter sig derfor alene til kredsen af CIBOR stillere. Kredsen af CIBOR stillere er således de eneste, der har ret til at deltage i nærværende ordning. Rettigheder og pligter i henhold til nærværende ordning omfatter endvidere alene de CIBOR stillere, som til enhver tid er med i denne ordning.

Forpligtelse

Handelsforpligtelsen gælder såvel indlån som udlån for CIBOR løbetider på 1, 2, 3 og 6 måneder.
 
Forpligtelsen og retten til at handle tilkommer alene de CIBOR stillere, som har indsendt kvoteringer til CIBOR fixingen.
 
Beløb
CIBOR stillerne er forpligtet til på egne kvoteringer maksimalt at handle én gang pr. dag, i én løbetid og med én modpart for op til følgende beløb under forudsætning af, at de nødvendige kreditlines er til stede:
1 måned     - 200 mio. kr.
2 måneder  - 100 mio. kr.
3 måneder  - 100 mio. kr.
6 måneder    - 50 mio. kr.
 
For CIBOR gruppe 2 stillere er den beløbsmæssige forpligtelse halv størrelse (halv size).
 
Udlån
Hver CIBOR stiller er forpligtet til på anmodning fra en anden CIBOR stiller, at stille likviditet i DKK til rådighed på sin CIBOR kvotering (udlån) på de vilkår, som fremgår af den til enhver tid aktuelle spread oversigt.
 
For en primebank handles på CIBOR rent. Primebank er nærmere defineret i Vejledning til fastsættelse af CIBOR.
 
Indlån
Hver CIBOR stiller er forpligtet til på anmodning fra en anden CIBOR stiller, at modtage likviditet i DKK (indlån) på sin CIBOR kvotering fratrukket et spread, som fremgår af den til enhver tid gældende spread oversigt.
 
Tidspunkt
Forpligtelsen indtræder straks, når stillernes individuelle kvoteringer er offentliggjort kl. 11.00 og indtil kl. 11.10. Offentliggørelse sker i denne sammenhæng via mail direkte til de enkelte stillere. Det vil i praksis sige, at der aldrig vil være pligt til at handle efter kl. 11.10, selvom offentliggørelsen er forsinket.
 
Er der fejl i de kvoterede satser, er stilleren ikke forpligtet til at handle på den eller de kvoteringer, som er forkerte. Fejlrettelser skal følge den sædvanlige procedure. Genudsendelse af de korrigerede satser etablerer ikke en ny handleret.
 

Suspension af pligten til at handle

I tilfælde af teknisk nedbrud eller i andre uforudsete situationer, som bevirker, at handlerne ikke kan indgås umiddelbart efter satsernes offentliggørelse, suspenderes retten til at handle.
 
Sker der større ændringer i markedet, som f.eks. ændringer i de officielle rentesatser i tidsrummet mellem kvoteringerne og offentliggørelse af de kvoterede satser, suspenderes retten til at handle.
 

Kreditlines

CIBOR stillerne skal bestræbe sig på at have rimelige kreditlines til at overholde nærværende regler. Hvis to stillere ofte handler med hinanden i forskellige produkter kan det ske, at der ikke længere er kreditlines til at overholde nærværende forpligtelser, som derved suspenderes midlertidigt. En anmodning om at handle kan derfor afvises, hvis det samlede indbyrdes handelsomfang er for stort.
 
Ind- og udlån med identisk forfald (udløb) bør, hvor det er muligt, nettes ud mod hinanden.
 

Ændringer

Ændringer af nærværende regler kræver 2/3 flertal i gruppen af deltagende CIBOR stillerne.
 

Overholdelse af reglerne og eksklusion

Overholdelse samt sager vedrørende eventuel overtrædelse af nærværende regler behandles af kredsen af de CIBOR stillere, som er deltagere i ordningen.
 
Misligholdelse af nærværende forpligtelser kan medføre eksklusion af nærværende ordning. Eventuel eksklusion træder i kraft straks.
 
Afgørelser træffes med 2/3 flertal af de deltagende CIBOR stillere.
 
Afgørelser kan indbringes for pengemarkedskomiteen af enhver CIBOR stiller, der deltager i ordningen. Pengemarkedskomiteen afgør sager med 2/3 flertal til endelig afgørelse.
 

Udmeldelse

Forpligtelser og rettigheder i henhold til nærværende regler forudsætter deltagelse som stiller i CIBOR fixingen. En generel udmeldelse af CIBOR betyder også udmeldelse af nærværende regler.
 
En CIBOR gruppe 2 stiller kan på egen begæring udtræde af nærværende ordning. Udtrædelse skal ske med skriftligt varsel til de øvrige CIBOR stillere inden månedens udgang (løbende måned) med virkning ved udgangen af den følgende måned.
 

Etiske regler

Alle prisstillere er forpligtet til at udvise ordentlig og redelig adfærd i forbindelse med udøvelsen af deres hverv.
 

Ikrafttræden

Ordningen træder i kraft 1. september 2014.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her