Regler for deltagelse som CIBOR-stiller i gruppe 1:

3. september 2012

For at kunne deltage som CIBOR-stiller i gruppe 1 skal et pengeinstitut kunne honorere følgende krav:

Produktvifte

Market-maker i tre ud af fire følgende pengemar-kedsprodukter:

  • Repo i danske statsobligationer
  • FRA's eller CIBOR-futures
  • EUR/DKK – terminer
  • T/N IRS-rente (Cita renteswaps)

Hvad angår beløb og priser henvises til de etablerede market-maker ordninger.

Åbningstid

08.30 - 16.00 på alle danske bankdage.

Kvotering

Altid priser ved direkte kald (telefon/Reuter). Generelt priser hos danske brokere.

Der kvoteres CIBOR på alle danske bankdage.

CIBOR-stillere, som er bosiddende uden for Danmark, kan undlade at stille CIBOR på helligdage i den pågældende CIBOR-stillers hjemland. Såfremt der ønskes brug af denne mulighed, skal den pågældende CIBOR-stiller meddele Finansrådet, hvilke dage der ikke stilles CIBOR, ved indgangen til nyt kalenderår.

Lines

Det forudsættes, at der oprettes tilstrækkelige lines til alle de øvrige CIBOR-stillere.

Bemanding

For at håndtere produktviften med en rimelig kvalitet skal der være et passende antal medarbejdere, som udelukkende handler de nævnte produkter. Det vurderes, at dette normalt vil være minimum tre heltidsmedarbejdere.

Optagelse

For at komme i betragtning som CIBOR-stiller kræves, at det pågældende pengeinstitut har været aktiv i pengemarkedet i en periode på mindst ét år. Ansøgning om optagelse som CIBOR-stiller sendes til Finansrådet, og ansøgningen behandles derefter på det førstkommende møde i komiteen. Hvis det findes rimeligt begrundet, at det ansøgende pengeinstitut vil kunne leve op til de ovennævnte krav, indgår instituttet i en aktiv prøveperiode på op til en måned, der har til hensigt at teste kvaliteten på de enkelte produktområder. Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, indstiller komiteen til Finansrådets bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut optages som CIBOR-stiller.

En CIBOR-stiller skal teknisk kunne indberette CIBOR.

Udtrædelse og eksklusion

Et pengeinstitut kan på egen begæring fratræde som CIBOR-stiller med én måneds skriftlig varsel til Finansrådet. Genoptagelse kan kun ske efter drøftelser i komiteen og da efter en prøveperiode på op til en måned.

Hvis en CIBOR-stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til nærværende regelsæt, kan komiteen indstille til Finansrådets bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut ekskluderes fra kredsen af CIBOR-stillere. Beslutning om indstilling til eksklusion kræver enighed i komiteen. Er den pågældende CIBOR-stiller repræsenteret i komiteen, har dette medlem ikke stemmeret ved sagens afgørelse, og der kræves alene enighed blandt alle de øvrige medlemmer af komiteen. Eksklusion af en CIBOR-stiller har virkning fra det tidspunkt, Finansrådets bestyrelse træffer beslutning herom.

Rentekonvention

Lånerenter, der refererer til CIBOR-satsen, skal beregnes efter rentekonventionen på pengemarkedet, der er ACT/360.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her