Regler for deltagelse som CIBOR-stiller i gruppe 2:

3. september 2012

For at kunne deltage som CIBOR-stiller i gruppe 2 skal et pengeinstitut kunne honorere følgende krav:

Kvotering

Der kvoteres CIBOR på alle danske bankdage.

CIBOR-stillere, som er bosiddende uden for Danmark, kan undlade at stille CIBOR på helligdage i den pågældende CIBOR-stillers hjemland. Såfremt der ønskes brug af denne mulighed, skal den pågældende CIBOR-stiller meddele Finansrådet, hvilke dage der ikke stilles CIBOR, ved indgangen til nyt kalenderår.

Optagelse

For at komme i betragtning som CIBOR-stiller i gruppe 2 kræves, at det pågældende pengeinstitut har været aktiv i pengemarkedet i en periode på mindst ét år.

En potentiel CIBOR-stiller kan selv henvende sig eller blive foreslået af et medlem af gruppe 1. 

Forudsætningen for at deltage er, at komiteen vurderer, at den potentielle stiller:

  • præger markedet i flere produkter inden for produktviften
  • stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed
  • at deltagelsen vil højne kvaliteten af CIBOR.

Ansøgning om optagelse som CIBOR-stiller sendes til Finansrådet, og ansøgningen behandles derefter på det førstkommende møde i komiteen. Hvis det findes rimeligt begrundet, at det ansøgende pengeinstitut vil kunne leve op til de ovennævnte krav, indgår instituttet i en aktiv prøveperiode på op til en måned. Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, indstiller komiteen til Finansrådets bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut optages som CIBOR-stiller.

En CIBOR-stiller, som er medlem af gruppe 1, og som måtte ønske at blive medlem af gruppe 2, kan ikke automatisk blive overført til gruppe 2. Her skal ske en selvstændig godkendelse af ønsket om at deltage som CIBOR-stiller i gruppe 2.

En CIBOR-stiller skal teknisk kunne indberette CIBOR.

Udtrædelse og eksklusion

Et pengeinstitut kan på egen begæring fratræde som CIBOR-stiller med én måneds skriftlig varsel til Finansrådet. Genoptagelse kan kun ske efter drøftelser i komiteen og da efter en prøveperiode på op til en måned.

Hvis en CIBOR-stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til nærværende regelsæt, vil CIBOR-stilleren modtage en skriftlig henstilling fra komiteen. Gentagne overtrædelser af nærværende regelsæt kan medføre eksklusion, idet komiteen kan indstille til Finansrådets bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut ekskluderes fra kredsen af CIBOR-stillere. Såvel en skriftlig henstilling som en indstilling til Finansrådets bestyrelse om eksklusion af en CIBOR-stiller kræver 2/3 flertal i komiteen. Beslutning om indstilling til eksklusion meddeles den CIBOR-stiller, der indstilles til eksklusion. Eksklusion af en CIBOR-stiller har virkning fra det tidspunkt, Finansrådets bestyrelse træffer beslutning herom.

Rentekonvention

Lånerenter, der refererer til CIBOR-satsen, skal be­regnes efter rentekonventionen på pengemarkedet, der er ACT/360.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her