Hovedtal - balance

 

Oversigten over pengeinstitutternes balancer på sektorniveau er for 2013, 2014 og 2015. Fra 2015 benyttes gruppe 1-4 i Finanstilsynets inddeling.

Tallene er opgjort på pengeinstitutniveau, og koncerntal indgår ikke i opgørelsen.

For længere tidsserier, hent Sektoren i tal

Aktiver (mia. kr.) 2013 2014 2015

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

64 44​ 65​​

Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker

0 0​ 0​

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

350 ​386 240​

Udlån

1.682 1.655 1.645

Obligationer

1.003 ​1.040 ​825

Aktier m.v.

36 27 ​42

Kapitalandele i associerede virksomheder m.v.

5 ​5 ​3

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

137 ​154 ​159

Aktiver tilknyttet puljeordninger

111 ​116 ​127

Immaterielle aktiver

25 ​15 ​12

Materielle aktiver

15 11 ​12

Egne kapitalandele

0

​0

0​
​Aktuelle skatteaktiver 1​ 3 2​
​Udskudte skatteaktiver ​2 ​2 1​
​Aktiver i midlertidig besiddelse ​3 ​3 6​

Andre aktiver

369

552

445​

Periodeafgrænsningsposter

2 ​3 3​
Aktiver i alt 3.805 4.019 3.587

 

Passiver (mia. kr.)

2013 ​2014 2015

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

660 648 476​

Indlån

1.743 ​1.799 1.678​

Udstedte obligationer

311 ​337 378​

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi

84 ​93 34​

Andre passiver

611 ​755 623​​

Periodeafgrænsningsposter

1 ​1 1​

Hensættelser til forpligtelser

13 ​13 12​

Efterstillede kapitalindskud

100 67 59​​
Egenkapital

Aktiekapital/andelskapital/garantikapital

34 ​35 36​

Overkurs ved emission

2 ​2 2​

Akkumulerede værdiændringer

1 ​1 1​

Andre reserver

42 ​55 66​

Overført overskud eller underskud

202 ​213 218​

Egenkapital i alt

282 306 322​​

Passiver i alt

3.805 4.019 3​.587​

 

Ikke-balanceførte poster (mia. kr.)

2013 2014 2015

Garantier

339

379 410​

Andre forpligtelser

170

​182 205​

I alt

509

561 615​

 

 

Længere tidsserier

Sektoren i tal

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her