Hovedtal - resultatopgørelse

Oversigten over pengeinstitutternes resultatopgørelse på sektorniveau er for 2013, 2014 og 2015. Fra 2015 benyttes gruppe 1-4 i Finanstilsynets inddeling.

Tallene er opgjort på pengeinstitutniveau, og koncerntal indgår ikke i opgørelsen.

For længere tidsserier, hent Sektoren i tal

Mia. kr.

2013 2014 2015

Renteindtægter

80 ​73 60​​

Renteudgifter

32 ​26 15​

Netto renteindtægter

47 48 45​

Udbytte af kapitalandele

2 ​3 1​

Gebyrer og provisionsindtægter

27 ​29 32​

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

6 ​6 6​

Netto rente- og gebyrindtægter

70 74 72​

Kursreguleringer

4 ​-2 3​

Andre driftsindtægter

3 ​8 3​

Udgifter til personale og administration

47 ​47 47​

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver

3 ​13 7​

Andre driftsudgifter

2 ​1 1​

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

17 ​12 6​

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

8 ​11 11​

Resultat før skat

16 41 29​

Skat

3 2 5​

Årets resultat

13 14 24​​

 

 

Nøgletal 2013 2014 2015

Solvensprocent

22,4 21,0​ ​22,0

Kernekapitalprocent

19,5 ​18,5 ​19,8

Hensættelsesprocent

- ​- ​-

Egenkapitalforrentning før skat, pct.

5,9 ​5,6 ​9,1

Egenkapitalforrentning efter skat, pct.

4,9 ​4,8 ​7,6

Udlånsprocent

100,9 ​96,0 101,8

Udlånsvækst, pct.

-7,4 ​-0,4 1,6​

Indtjening pr. omkostningskrone

1,2 ​1,2 1,5​​
 

Længere tidsserier

Sektoren i tal

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her