Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Finanssektoren vis...

Finanssektoren viser vejen for vækst

3. marts 2011

En af de store udfordringer for dansk økonomi er at skabe mere vækst. Her har den finansielle sektor vist sig at have en styrkeposition - blandt andet ved at have stort fokus på innovation. Det er en sektor, som andre brancher - og ikke mindst den offentlige sektor - kan drage nytte af, fx når det gælder bankernes erfaringer med digitalisering.

Målt på bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger ligger Danmark i 2009 på en 12. plads blandt de rigeste OECD-lande. Det er en tilbagegang i forhold til både 1995 og 2000, hvor Danmark lå henholdsvis på en 7. og en 9. plads. Udviklingen i BNP pr. indbygger kan hovedsageligt forklares ud fra væksten i timeproduktiviteten, men også ud fra ændringer i antal arbejdstimer og i bytteforholdet (bytteforholdet forbedres, hvis priserne på eksportvarerne stiger hurtigere end priserne på importvarer, eller hvis de falder langsommere, red.). Generelt er det danske bytteforhold blevet svagt forbedret i de seneste år, og vi har samtidigt arbejdet flere timer. Men vores timeproduktivitet har været lav sammenlignet med andre lande, som fx Sverige, Tyskland og USA. 

Højeste timeproduktivitet

Der er stor forskel på timeproduktiviteten i de markedsmæssige erhverv i Danmark, jf. figur 1. Udover brancherne for energi og råstofudvinding, som ikke er med i figuren, så har den finansielle sektor haft den højeste timeproduktivitet i Danmark siden første kvartal 2001, og væksten fortsætter.

Figur 1: Timeproduktivitet (BVT pr. time), udvalgte markedsmæssige erhverv (klik på figuren for at se den i pdf)

Timeproduktivitet_432_030311 

Bidrag til vækst i timeproduktiviteten kan overordnet set komme fra ændringen i arbejdskraftsammensætningen, investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og ikke-IKT kapital samt den såkaldte totalfaktorproduktivitet (TFP). TFP er et udtryk for, hvor effektivt arbejdskraften og kapitalbeholdningen anvendes i produktionen og kan forstås som en grov proxy for den teknologiske udvikling, som følger af innovation, forskning og udvikling og anden videnkapital.

Karakteristisk for den finansielle sektor er, at branchen har en TFP-vækst og et investeringsniveau i IKT-kapital, som ligger meget højere end i de øvrige brancher i Danmark.

Innovative produkter

Den finansielle sektor har blandt andet udmærket sig ved at lave innovative produkter. Bankerne har desuden foretaget investeringer i IKT-kapital som fx betalingsinfrastruktur, elektronisk tinglysning og NemID:

  • Bankerne har gennem en årrække arbejdet på at digitalisere betalingsinfrastrukturen. Digitaliseringen indebærer, at betalingsstrømmene mellem bankerne for langt størstedelens vedkommende flyder automatisk. For kunderne betyder digitaliseringen, at betalingsinfrastrukturen blandt andet understøtter en række selvbetjeningsprodukter, som sikrer effektiv håndtering af betalinger.
  • Bankerne har udviklet egne systemer, som understøtter den elektroniske tinglysning. Det betyder, at forretningsgangene omkring køb af fast ejendom er blevet rationaliseret, hvilket blandt andet betyder, at finansieringen falder hurtigere på plads.
  • NemID er for det første en investering i øget it-sikkerhed, hvilket bidrager til at understøtte brugen af eksempelvis netbanken. Yderligere er der en forventning om, at NemID vil skabe et øget samarbejde mellem den private og den offentlige sektor baseret på digitale selvbetjeningsløsninger.

Andre sektorer i Danmark kunne med fordel drage nytte af erfaringerne fra den finansielle sektor. Det kunne blandt andet være den offentlige sektor, der kunne øge investeringerne i digitalisering med henblik på at nedbringe de offentlige udgifter. Særligt kunne det offentlige fokusere på at harmonisere de digitale produkter blandt de 98 kommuner.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her