Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Danske investering...

Danske investeringsforeninger blandt de billigste i EU

26. juni 2013

De danske investeringsforeninger er generelt billigere og klarer sig samtidig bedre, når det kommer til afkast end fonde i de øvrige europæiske lande. Det viser en analyse fra juni 2011 som Morningstar Danmark har lavet for InvesteringsForeningsRådet (IFR)1.
 
Undersøgelsen er baseret på nøgletallet TER - Total Expense Ratio. TER er reguleret i UCITS-direktivet, dvs. at TER indeholder de samme omkostningselementer overalt i EU. Dette gør det muligt at sammenligne omkostningerne på tværs af landegrænser. Den danske oversættelse af TER er administrationsomkostninger. Det dækker omkostningerne ved driften af foreningen/afdelingen, herunder omkostninger til porteføljerådgivning, distribution, markedsføring, lønninger, IT, depotbankfunktion, revision og offentlige myndigheder.
 
Analysen viser, at danske investeringsforeninger er konkurrencedygtige sammenlignet med niveauerne i de øvrige europæiske lande. Danmark ligger således under omkostningsgennemsnittet i Europa som helhed, og det gælder uanset om der er tale om aktiefonde, obligationsfonde eller balancerede fonde.
 
Figur 1. Gns. omkostningsniveau for investeringsfonde i Europa
 
Kilde:   Morningstar Danmark.  
Anm.: Det gennemsnitlige omkostningsniveau for hhv. aktie-, obligations og investeringsfonde, 2010. Undersøgelsen dækker flere end 24.000 afdelinger/fonde og omfatter 12 lande, der tegner sig for 96 pct. af den samlede opsparing i UCITS i Europa.
 
Som det fremgår af figur 1 var de gennemsnitlige omkostninger ved at investere i eksempelvis en dansk, aktiebaseret afdeling i 2010 på 1,49 pct., mens gennemsnittet i Europa var på 1,74 pct.
 
På obligationssiden var de gennemsnitlige omkostninger i 2010 kun ca. en fjerdedel af gennemsnittet på tværs af landene. Det danske niveau lå således på 0,74 pct. mod et europæisk gennemsnit på 0,99 pct.
 
For de balancerede fonde, som både investerer i aktier og obligationer, var det danske gennemsnitlige omkostningsniveau det andet laveste blandt de europæiske lande. I 2010 betalte en investor 0,94 pct. i omkostninger mod 1,37 pct. på europæisk plan.
 
Sammenlignet med det øvrige Europa har Danmark som helhed en relativ lille forvaltet kapital - men har altså trods dette omkostninger i den laveste ende.
 
Omkostningerne trækkes løbende fra i investorernes afkast, og derfor betyder lavere danske omkostninger alt andet lige højere afkast.
 

Danske investeringsforeninger er dygtige til aktiv forvaltning

Der er grundlæggende to tilgange til investering gennem en investeringsforening: Den aktive, hvor målet er at gøre det bedre end markedet, og den passive, hvor målet er at holde omkostningerne nede.
 
Morningstar har i en anden analyse2 fra april i år set på performance af den aktive forvaltning i de danske investeringsforeninger gennem de seneste 10 år, når præstationerne måles op mod markedsafkastet.
 
Figur 2. Andel af fonde med merafkast efter investeringsfokus
Kilde:   Morningstar Danmark.  
Anm.: Andelen er beregnet efter fondenes omkostninger, og tallene omfatter både fonde, som aktuelt er i drift, og dem som er lukket ned undervejs i perioden fra 2003 til 2012.
 
I figur 2 er andelen af fonde, som outperformer deres respektive benchmarks vist efter investeringsfokus. Analysen viser, at de danske aktivt forvaltede investeringsforeninger klarer sig markant bedre sammenlignet med fonde fra det øvrige Europa.
 
På 10 års sigt har 46 procent af de danske fonde klaret sig bedre end markedet. Det svarer til 46 ud af 100 fonde. I hele Europa er det tilsvarende tal kun cirka 20 ud af 100 fonde.
 
Det ses, at fondenes performance er afhængig af investeringsmarkederne. Emerging markets og globale aktier er nogle af de markeder, hvor de danske fonde klarer sig bedst. Omvendt kniber det med amerikanske aktier og billedet er mindre entydigt for regioner som fx japanske og europæiske aktier.
 
Der er fremgang i andelen af fonde, der opnår et afkast bedre end markedsafkastet. På 5 års sigt er andelen således steget fra 38 pct. opgjort ultimo 2007 til 51 pct. ultimo 2012.
 
1: ”Analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv: Danske investeringsforeninger er generelt billigere end den typiske europæiske fond”, Morningstar Danmark, august 2011.
 
2: ”Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeningerOverraskende relativ solid andel af fonde der slår markedet”, Morningstar Danmark, april 2013.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her