EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov

5. december 2011

Ved brev af 31. oktober 2011 har Justitsministeriet med anmodning om Finansrådets bemærkninger fremsendt ovennævnte forordningsforslag.

EU-Kommissionen fremlagde den 11. oktober 2011 et forslag til en forordning om en fælles EU-købelov. Den foreslåede regulering omfatter køberet, aftaleret, forældelseslovgivning mv. Reglerne har ikke til hensigt at erstatte de nationale regler på områderne, men vil skabe et alternativt regelsæt i forhold til den nationale købe- og aftaleret i medlemsstaterne. Finansrådet stiller sig kritisk over for forslaget, idet EU-Kommissionen endnu ikke har fremlagt fyldestgørende dokumentation for et egentligt behov for en regulering på det formueretlige område. Overordnet set finder Finansrådet ikke, at forslaget giver nogen merværdi for hverken de erhvervsdrivende eller forbrugerne, tværtimod kan forslaget bidrage til forvirring om retstilstanden og manglende overblik over valgets konsekvenser, såfremt en erhvervsdrivende eller en forbruger vælger EU-købelov som regelsæt.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her