Forslag til ændring af lov om randzoner

24. februar 2012

NaturErhvervstyrelsen har den 3. februar 2012 sendt lovforslag til ændring af lov om randzoner i høring. 

Forslaget er en tilføjelse til randzoneloven, der i forvejen indskrænker landbrugets anvendelse af de omhandlede arealer. Konsekvensen af den samlede randzonelov er, at der forsvinder et beløb svarende til produktionsværdien af de 50.000 ha fra det samlede landbrugserhverv. Et areal, der på trods af den manglende produktion, fortsat er belånt af den enkelte landmand og pantsat til det långivende realkredit - eller pengeinstitut på basis af den værdi, som var gældende for produktionsjord på belåningstidspunktet. Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet vurderer derfor, at forslaget forringer pantets værdi, fordi anvendelsen nu indskrænkes væsentligt i forhold til det oprindelige.

Derfor er det helt afgørende, at kompensationen fuldt dækker produktionsforringelsen ved, at der ikke kan dyrkes i randzonerne, og at kompensationsmodellen tager hensyn til panthavers sikkerhed i ejendommen. De omfattede ejendomme bør derfor sikres en kompensation, der svarer til den tabte fortjeneste og værdiforringelse. Samlet får indgrebet, der er indført i 2011 og nu yderligere forøges en så væsentlig indvirkning på en række ejendomme, at kompensation bør udmåles efter ekspropriationsregler med fuld initial erstatning for rådighedsindskrænkningen, og med krav om panthaversamtykke før udbetaling af erstatningen.  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her