Krav til bestyrelsens viden og kompetence i pengeinstitutter med mere

1. maj 2012

Finanstilsynet offentliggjorde den 20. marts 2012 tre udspil om krav til bestyrelsens viden og kompetence i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, livs- og skadesforsikringsselskaber samt i pensionskasser.

Finansrådet kan generelt tilslutte sig ønsket om at sikre, at bestyrelserne i de respektive finansielle virksomheder har den fornødne viden og kompetence i forhold til virksomhedens forretningsmodel og risici. Velkvalificerede bestyrelser er afgørende for varetagelsen af funktionerne i forhold til instituttets daglige ledelse.

Sammenfattende har Finansrådet følgende overordnede bemærkninger til udspillet:

  • De formål, som tilsynet ønsker at forfølge, er allerede indeholdt i gældende regler, herunder anbefalingerne om god selskabsledelse. Det er vigtigt at undgå, at virksomhederne skal efterleve flere regelsæt med stort set samme indhold. Det er administrativt tungt.
  • Finansrådet finder, at de kompetencekrav, der skal gælde for bestyrelserne, skal gælde for bestyrelserne som sådan, ikke for enkeltpersoner. Bestyrelsen er en kollektiv enhed, og bred relevant viden er derfor at foretrække frem for eksperter.
  • Finansrådet kan ikke støtte et krav om, at der for større institutter skal gælde et specifikt krav om, at et enkelt bestyrelsesmedlem skal have erfaring med den daglige ledelse af en anden finansiel virksomhed. Et sådant krav er i strid med demokratiske principper og vil kunne føre til for store bestyrelser. Der ses herudover ikke at være hjemmel for tilsynet til at stille et sådant krav.
  • Finansrådet lægger afgørende vægt på, at tilsynet i sin praksis om efterlevelse af kravene lægger op til en dialog-baseret tilgang, ligesom der må gives en rimelig tid for virksomhederne til at indrette sig.
  • Finansrådet foreslår under henvisning til mulighederne for at gennemføre de nødvendige interne tiltag, at den første evaluering udskydes til ultimo 2012.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her