Lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv.

4. januar 2012

Skatteministeriet har den 1. december 2011 sendt lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger mv. i høring.

Formålet med forslaget er ifølge bemærkningerne at sikre, at reglerne er så enkle og nemt administrerbare som muligt og på samme tid ikke udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet. Endvidere skal forslaget bidrage til at sikre samspillet mellem skattereglerne og UCITS IV-direktivet (2009/65/EF).

Hvis danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber skal have mulighed for at konkurrere på lige fod med udenlandske udbydere på det europæiske marked for UCITS til gavn for investorerne, skal der gennemføres en række yderligere justeringer af den danske skattelovgivning, som behandles i høringssvaret, men som ikke er indeholdt i det aktuelle lovforslag.

Høringssvaret omhandler en række problemstillinger, men har særligt fokus på nedenstående tre problemstillinger:

  • Afgrænsningen af, hvilke institutter der kan opnå status som investeringsinstitut - efter Finansrådets opfattelse bør afgrænsningen heraf nøje følge definitionen af investeringsinstitutter i UCITS-direktivet.
  • Ifølge lovforslaget skal tilbagesalg af aktier mv. til det udstedende selskab, som er omfattet af ABL § 19, anses som udbytte. Dette gælder også tilbagesalg af andele til danske investeringsforeninger omfattet af ABL § 19. Konsekvensen heraf er, at der for udenlandske investorer indføres begrænset skattepligt af aktieavancer ved afståelse af aktier i investeringsselskaber mv. Dette vil formentlig betyde, at grænseoverskridende salg af danske investeringsbeviser vil ophøre i praksis. Formålet med lovforlaget er blandt andet, jf. også ovenfor, at skattereglerne tilpasses UCITS IV-direktivet og den øgede internationale konkurrence, men som lovforslaget er udformet, vil danske investeringsforeninger - i strid med lovforslagets motiver - sandsynligvis ikke længere kunne markedsføres internationalt. 
  • UCITS IV-direktivet giver mulighed for, at et investeringsforvaltningsselskab i Danmark kan etablere og administrere UCITS med hjemsted andre steder i Europa. Selskabsskattelovens SEL § 1, stk. 6 om ledelsens sæde er imidlertid uomtalt i lovforslaget, selvom reglen indebærer, at UCITS placeret uden for Danmark vil blive undergivet dansk skattepligt, såfremt ledelsen fra et skattemæssigt perspektiv anses for at have sæde i Danmark. Dette vil forhindre danske udbydere i at trække administrationen af sine udenlandske UCITS til Danmark, hvilket vil indebære, at Danmark potentielt vil gå glip af  en betydelig beskæftigelseseffekt.

Endvidere omtales i høringssvaret bagatelgrænsen og nedrundingsregler ved opgørelse af minimumsudlodningen, udhuling af skatteværdien af nettokurstabskonti, oplysning om aktieerhvervelse samt exitskat på tabsaktier.   

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her