Forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520

2. september 2013

Finanstilsynet har sendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter KOM (2013) 520 i høring hos Finansrådet. Finansrådet har afgivet høringssvar den 27. august 2013.  
 
Forslaget har til formål at indføre en fælles afviklingsordning for nødlidende banker i de medlemslande, som deltager i det styrkede banktilsynssamarbejde i bankunionen.
Forslaget er anden del af bankunionen, hvor første del – det fælles tilsyn – blev vedtaget i foråret 2013.
 
Finansrådet afgav høringssvar den 27. august 2013. Heri tilkendegiver Finansrådet en forståelse for behovet for at oprettelsen af en bankunion i euro-zonen, og samtidig støtter Finansrådet, at modellerne for samarbejdet bør tage udgangspunkt i, at tilsynsansvar og økonomisk ansvar følges ad. Derfor finder Finansrådet oprettelsen af en fælles afviklingsmekanisme både relevant og hensigtsmæssig som en del af bankunionen med virkning for de lande, som deltager i det fælles tilsyn.
 
Det foreslås, at der oprettes en afviklingsfond med indbetalte midler svarende til 1 pct. af de samlede dækkede indlån i bankunionen svarende til ca. 55 mia. euro, hvilket i Danmark vil give en belastning af de danske banker på ca. 8 mia. kr. Erfaringerne fra afviklingerne af nødlidende banker i Danmark viser, at hvis man anvender nedskrivning af aktionærer og kreditorer korrekt i en afvikling af en nødlidende bank, bliver der en dividende på mellem 85 og 95 pct. til kreditorerne. Der vil herefter ikke være brug for finansiering fra en afviklingsfond.
 
Finansrådet finder derfor, at en opbygning af en så stor afviklingsfond som foreslået, er både unødvendig og meget byrdefuld for bankerne og vil kunne være til skade for væksten i Danmark.
 
Finansrådet har endnu ikke taget stilling til en eventuel dansk deltagelse i bankunionen. Finansrådet har forstået, at en stillingtagen til dette spørgsmål vil ske i en separat beslutningsproces, når en sådan stillingtagen af regeringen vurderes hensigtsmæssig.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Birgitte Bundgaard Madsen
Kontorchef
3370 1067
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her