Udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. (implementering af CRD IV og ændringer som følge af den tilhørende forordning CRR)

12. september 2013

Finanstilsynet har den 18. august 2013 sendt udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. i høring. Lovforslaget har til formål at implementere det fjerde kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og gennemføre de lovændringer, der er nødvendige for anvendelsen af den tilhørende forordning (CRR). Finansrådet afgav høringssvar den 12. september 2013.
 
Finansrådets høringssvar indeholder en række overordnede bemærkninger til implementeringen, herunder at det er vigtigt for Finansrådet, at der ikke sker overimplementering af de fælles europæiske regler i Danmark, da det vil skabe uens konkurrence for de omfattede virksomheder.
 
I høringssvaret er der derudover kommenteret konkret på følgende emner:
 • bemyndigelsesbestemmelser og supplerende regulering
 • likviditetsforslagene,
 • tidlig implementering af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer,
 • beregning af det maksimale udlodningsbeløb,
 • koncerninterne transaktioner,
 • risiko for overdreven gearing,
 • aflønning,
 • loft over ledelsesposter,
 • ledelsesudvalg,
 • whistleblowerordning,
 • sanktioner,
 • udvidelse af offentliggørelsesreglerne,
 • ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed,
 • genopretningsplaner,
 • Finanstilsynets indgriben,
 • lov om et skibsfinansieringsinstitut samt
 • lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her