Udkast til forslag til lov om fremtidsfuldmagter

24. november 2014


Justitsministeriet har den 27. oktober 2014 sendt udkast til forslag til lov om femtidsfuldmagter i høring.

Finansrådet er positiv over for de nye regler for fremtidsfuld-magter. Lovforslaget kommer til at dække et område, som er yderst relevant.  

Pengeinstitutterne præsenteres for mange forskelligartede fuldmagter med meget forskellig ordlyd. Fuldmagterne ønskes anvendt, når fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine interesser. Disse fuldmagter afvises dog som hovedregel, idet pengeinstitutterne ikke ønsker at skulle foretage en lægefaglig vurdering af fuldmagtsgivers helbredstilstand, og fordi der kan være store fortolkningsmæssige udfordringer i de formuleringer, der anvendes.
 
Med dette lovforslag kan det fremover blive muligt at oprette en fuldmagt, som først skal sættes i kraft, når en i fuldmagten nærmere beskrevet ændring i fuldmagtsgivers helbredsmæs-sige tilstand indtræffer.
 
Der iværksættes et system, hvor Statsforvaltningen i forbin-delse med ikraftsættelsen af fuldmagten forestår vurderingen af fuldmagtsgivers helbredsmæssige tilstand på baggrund af en lægefaglig vurdering. Herudover bliver det muligt at få tinglyst fuldmagten, når Statsforvaltningen træffer afgørelse om, at fuldmagten skal sættes i kraft.
 
Der er dog behov for yderligere afklaring af en række afgørende punkter. Dels i forhold til at ordningen etableres og reguleres således, at tredjemand ved Statsforvaltningens afgørelse kan støtte ret på ordningen, således at tredjemand ved opslag i personbogen hurtigt og nemt kan identificere det komplette juridiske grundlag for fuldmagtsordningen. Dels i forhold til at tredjemand automatisk orienteres, såfremt en tinglyst fuldmagt ændres, tilbagekaldes eller på anden vis ophører, hertil skal de it-mæssige udfordringer løses.
 
Endelig er det vigtigt, at lov om fremtidsfuldmagter afstemmes med Tinglysningsretten, og at lov om fremtidsfuld-magter kommer til at stemme overens med den finansielle regulering generelt, herunder eksempelvis MIFID og god skik-reglerne i forbindelse med køb af fast ejendom.
 
I regi af Justitsministeriet arbejder Finansrådet fremadrettet videre med udarbejdelse af en standardblanket og vejledning hertil.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her