Fælles dansk høringssvar til Basel Komiteens forslag til revideret standardmetode for kreditrisiko

11. marts 2016

Finansrådet har sammen med Realkreditforeningen og Realkreditrådet i dag sendt et fælles høringssvar til Basel Komiteens vedrørende Komiteens forslag til en revideret standardmetode til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko. En slags forløber for gulvkravene, der kan skabe store udfordringer for dansk realkredit. 

Fokus i det danske høringssvar er derfor på disse potentielle afledte effekter - af den nye standardmetode - for de større institutter. Herunder naturligvis også især de danske realkreditinstitutter, der jo anvender den alternative interne ratingbaserede metode for kreditrisiko, såkaldte IRB. 
Og fokus er her fordi, der, som nævnt, er en klar forventning om, at Basel Komiteen meget snart vil sende et forslag i høring om indførelse af et gulvkrav ved opgørelsen af den samlede risikovægtede eksponering under IRB-metoden. Og dette gulvkrav forventes at skulle basere sig på netop denne foreslåede standardmetodes risikovægte.
Vi peger i dette høringssvar på de meget uhensigtsmæssige effekter, det vil have:  

 

Forslaget i nuværende form rammer hårdt  

Hvis et sådan forslag bliver vedtaget, vil det betyde meget højere kapitalkrav til boliglån i Danmark, fordi de foreslåede risikovægte for boliglån under standardmetoden slet ikke i tilstrækkelig grad afspejler risikoen på disse lån i Danmark.
I Danmark har vi nemlig et unikt, veludviklet realkreditsystem med gode juridiske og økonomiske rammevilkår for lån med pant i fast ejendom, der understøtter meget lave tabsrater på disse lån over tid.
Vi argumenterer derfor i høringssvaret for, at de forslåede risikovægte for lån - sikret med pant i fast ejendom fx realkredit - reduceres betydeligt, således at de kan afspejle forholdene i lande med gode rammevilkår for en sådan långivning, der understøtter holdbare lave tabsrater. Hvis der ikke kan dokumenteres holdbare lave tabsrater baseret på gode rammevilkår, bør myndighederne lokalt hæve risikovægtene af hensyn til den finansielle stabilitet.
 

Skrækscenariet

Indføres et permanent kapitalkravsgulv for IRB-metoden baseret på en ”one size fits all”-standardmetode, der ikke afspejler de lave tabsrater forbundet med lån med pant i fast ejendom vil det fuldstændigt kappe forbindelsen mellem risikoen på disse lån og kapitalkravet til lånene og dermed prissætningen på lånene. Ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande.
Det vil kunne få ganske alvorlige konsekvenser for boligejerne og mindre virksomheder, hvor vilkårene for lån, sikret med pant i fast ejendom, spiller en stor rolle for økonomien.
 
På sigt vil det også være en trussel mod den nordiske bankmodel, hvor lavrisikolån holdes på institutternes balance. Det vil give incitamenter til, at institutterne vil søge over i lånekategorier med større risiko og afkast, der bedre afspejler kapitalkravene. Eller alternativt: lette deres balance for lavrisikolån, fx ved at sælge dem fra til securitisering, der er en udbredt forretningsmodel for lavrisikolån mange andre steder.
 

Vi afventer stadig det endelige udspil

Det skal afslutningsvis understreges, at vi endnu ikke har set det endelige forslag fra Basel Komiteen til fastsættelse af gulvkrav til IRB-metoden. Vi kan derfor kun gætte på, hvad konsekvenserne af den foreslåede standardmetode kan blive for IRB-institutterne, og dermed for langt hovedparten af finansieringen af lån med pant i fast ejendom i Danmark. Det var også baggrunden for, at Finansrådet - i øvrigt sammen med bankforeningerne i de øvrige nordiske lande - anmodede Basel Komiteen om en udsættelse af fristen for høringen over standardmetoden, således at den kunne vurderes i sammenhæng med den kommende høring om IRB-metoden, herunder gulvkravet baseret på standardmetoden. Dette ønske blev imidlertid ikke imødekommet.
 

Baggrund om høringssvaret:

Det er anden gang Basel Komiteen sender forslag til ny standardmetode i høring. Det første forslag, der var i høring for et år siden, og som Finansrådet også sendte høringssvar til, indeholdt en række problematiske forslag, som er taget af bordet i det andet høringsforslag. Det nye forslag fra Basel komiteen er således en forbedring i forhold til det tidligere forslag. På nogen områder er det det nye forslag også en forbedring i forhold til den nuværende standardmetode, der er beregnet til mindre institutter. På andre områder er der dog strammet unødigt op på kravene. Finansrådet har gennem den europæiske bankforening været aktiv i et omfattende høringssvar til Basel Komiteen, hvor der kommenteres på de enkelte elementer i forslaget. Fokus i det danske høringssvar her er derfor på de potentielle afledte effekter af den nye standardmetode for de større (realkredit)institutter. 

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her