Forside Politik Kommentarer 2009 Banker følger nye ...

Banker følger nye regnskabsregler

19. februar 2009

Bankernes brug af nye regnskabsregler for (visse) værdipapirer omtales i medierne som om bankerne snyder på vægtskålen for at få situationen til at se bedre ud end den i virkeligheden er. Det er dog ikke rigtigt. Reglerne, som for øvrigt er international baseret er godkendt af Finanstilsynet. Førende internationale banker anvender reglerne som en reaktion på den finansielle uro der har bevirket, at der ikke er priser for værdipapirer på markedet, som det var tilfældet før den finansielle uro startede. I mange situationer er der overhovedet slet ikke priser på markedet. Markedet er simpelthen blevet inaktivt.

Derfor er reglerne blevet ændret for at tage højde for denne ekstreme situation. De danske banker følger så disse regler, da reglerne er en del af den danske lovgivning.

På baggrund af den tiltagende finansielle uro på de internationale finansielle markeder, rettede Financial Stability Forum (FSF, som er de førende landes samarbejdsforum for fremme af finansiel stabilitet) i maj 2008 henvendelse til International Accounting Standards Board, som fastlægger de internationale regnskabsregler (IASB) med henblik på få eksperters vurdering af brugen af dagsværdi, når markedet er blevet inaktivt - dvs. at der ikke eksisterer priser, der er nødvendig for, at man kan beregne dagsværdien.

Den 13. oktober 2008 udstedte IASB en ændring til de internationale regnskabsstandarder IAS 39 (Finansielle instrumenter - indregning og måling) og IFRS 7 (Finansielle instrumenter - noteoplysninger).

EU-Kommissionen tog initiativ til at få regelsættet implementeret i den europæiske regnskabslovgivning, hvilket skete allerede den 15. oktober 2008. I Danmark ændrede Finanstilsynet i forlængelse heraf regnskabsbekendtgørelsen for banker (bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.), som følge af de internationale ændringer.

Med ændringerne skabes der samtidigt konvergens til de amerikanske regnskabsstandarder, således at virksomheder, der følger IFRS og virksomheder, der følger de amerikanske regnskabsstandarder, opererer under ens rammevilkår. Med ændringerne åbnes der op for, at virksomhederne kan omklassificere visse finansielle aktiver fra dagsværdi til amortiseret kostpris.

Det skal fremhæves, at det kun er visse finansielle aktiver, der i sjældne tilfælde ("rare circumstances"), og kun hvis de opfylder nogle bestemte krav, kan omklassificeres. Herved undgår virksomhederne i et faldende marked at skulle indregne negative (og urealiserede) kursreguleringer og herved reducere egenkapital og solvens.

En del børsnoterede banker, der valgte at ville bruge de nye principper, udsendte, umiddelbart efter de nye regler blev implementeret, en fondsbørsmeddelelse herom. Yderligere er ændringen nævnt og detaljeret beskrevet i bankernes årsregnskaber for 2008, hvis en bank har valgt at benytte sig af de nye regler.

Tekniske indhold af de nye regler:

Indholdet af de vedtagne regler er følgende (hovedbestemmelser, idet der ikke er foretaget en udtømmende oplistning):

1. Finansielle aktiver kan i sjældne tilfælde ("rare circumstances") omklassificeres ud af handelsbeholdningen forudsat, at virksomheden ikke længere besidder det finansielle aktiv med henblik på kortsigtet salg. Det finansielle aktiv vil i denne situation naturligt blive omklassificeret til kategorien "Hold-til-udløb". For så vidt angår betingelsen om, at omklassifikation alene kan finde sted i sjældne tilfælde, opfyldes denne betingelse af den nuværende finansielle krise, jf. at de nye regler netop er initieret af finanskrisen.

2. Finansielle aktiver, der opfylder kriteriet for at blive klassificeret som udlån og tilgodehavender (et finansielt instrument med faste eller bestemmelige betalinger), kan omklassificeres ud af handelsbeholdningen forudsat, at virksomheden har vilje og evne til at holde det finansielle aktiv for "the foreseeable future or until maturity". Det finansielle aktiv vil i denne situation naturligt blive omklassificeret til kategorien "Udlån og tilgodehavender."

3. Finansielle aktiver, der opfylder kriteriet for at blive klassificeret som udlån og tilgodehavender (et finansielt instrument med faste eller bestemmelige betalinger), kan omklassificeres ud af kategorien "Aktiver disponible for salg" til kategorien "Udlån og tilgodehavender" forudsat, at virksomheden har vilje og evne til at holde det finansielle aktiv for "the foreseeable future or until maturity".

I de ovenfor tre angivne situationer sker der en omklassifikation fra et dagsværdiregime i form af handelsbeholdning eller Aktiver disponible for salg til et amortiseret kostpris regime i form af Hold-til-udløb aktiver eller udlån og tilgodehavender.

I Danmark har Finanstilsynet forpligtet sig til at anvende IAS-standarderne, således som de er vedtaget.

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120 eller mobil: 3016 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her