Forside Politik Kommentarer 2009 Misvisende konklus...

Misvisende konklusion fra Finanstilsynet om renteindtægter og rentemarginal

18. september 2009

Bankernes renteindtægter kommer ikke alene fra private og virksomheder, men også fra fx handelsaktiviteter og obligationer. Derfor kan man ikke konkludere, at de stigende renteindtægter alene kommer fra en øget rentemarginal, som det har været gengivet i medierne.

Finanstilsynet offentliggjorde den 16/9 2009 "Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009". I denne publikation fremgår det bl.a., at bankernes renteindtægter er øget ca. 39 pct. i første halvår 2009 i forhold til første halvår 2008 - fra 25 mia. kr. til 35 mia. kr. For gruppe 1 bankerne (dvs. de seks største banker i Danmark) var stigningen på 55 pct.

Det konkluderes på første side, at: "nettorenteindtægterne steg, hvilket kan henføres til en forøget rentemarginal". Det er en overfortolkning.

Bankernes nettorenteindtægter er steget. Imidlertid indberetter bankerne renteindtægter vedr. 11 forskellige poster. Der er imidlertid ikke i Finanstilsynets rapport skelnet mellem renteindtægter fra udlån til private og virksomheder og alle andre renteindtægter, der intet har med private og virksomheder at gøre. Stigningen i renteindtægter overvurderes derfor betydeligt.

Finanstilsynets opgørelse har af den grund naturligt ført til flere misforståelser i medierne.

En opgørelse på baggrund af gruppe 1 bankernes regnskaber for bankaktiviteter viser således, at nettorenteindtægterne fra udlån til danskerne det seneste år er øget 18 pct. (svarende til ca. 2½ mia. kr.), og ikke som Finanstilsynet anfører 55 pct (næsten 10 mia. kr.).

Derudover er handelsafdelingernes aktiviteter medtaget i Finanstilsynets opgørelse, hvormed bankernes handelsporteføljer kommer til at indgå i den samlede opgørelse over renteindtjening. I disse porteføljer indgår et højt antal af rentebærende obligationer og andre finansielle instrumenter, såsom valuta-, rente- og aktiekontrakter.

Dertil kommer, at bankerne er forholdsvise likvide i øjeblikket, som følge af den uro der har været på pengemarkederne. Man holder således mange obligationer, der er relativt nemme at omsætte. Gruppe 1 bankerne havde fx næsten 800 mia. kr. i obligationer ved udgangen af 1. halvår 2009. Disse obligationer får bankerne også renter på. Det afkast har Finanstilsynet ligeledes posteret som renteindtægter.

Endelig medregner Finanstilsynet renteindtægter fra danske bankers filialer i udlandet, dvs. indtægter fra svenskere, nordmænd, irere mm., fordi det danske tilsyn er tilsynsførende overfor de danske udenlandske filialer.

Når man ser på Finanstilsynets tal, skal man således være opmærksom på, at det netop er de samlede renteindtægter fra alle poster, hvorfor man skal være forsigtig med at lave en direkte kobling til rentemarginalen.

Rentemarginalen har været svagt stigende de seneste måneder som følge af højere omkostninger og større risiko for tab. Men det er misvisende, alene at tilskrive stigningen i bankernes samlede renteindtægter en højere rentemarginal over for danske kunder. Inddragelse af rentebetalinger fra fx kunder i udlandet, en højere handelsaktivitet og ønsket om en bedre likviditet udgør en betydelig del af forklaringen bag de højere renteindtægter det seneste år.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her