Forside Presse Pressemeddelelser 2012 Finansrådet ønsker...

Finansrådet ønsker troværdighed om referencerenterne

10. juli 2012

"Det er helt afgørende for Finansrådet, at der er fuld tillid til Cibor og andre referencerenter. Finansrådet hilser det derfor velkomment, at erhvervs- og vækstminister Ole Sohn nu har oplyst, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om Cibor-fastsættelsen, herunder om der er behov for yderligere undersøgelser af fastsættelsen. Finansrådet har fuld tillid til, at det vil blive foretaget på kompetent vis, og Finansrådet stiller gerne informationer mv. til rådighed for dette arbejde", siger direktør Jørgen A. Horwitz.

"Munder ministerens redegørelse ud i ønsker om ændringer i regelsættet mv. om Cibor fastættelsen, vil Finansrådet se positivt på dette. Det er dog fortsat Finansrådets opfattelse, at det nuværende set-up giver et retvisende billede af Cibor-renten, og at Cibor-renten derfor ikke er fastsat for højt, jf. vores pressemeddelelse af 7. juli 2012", fortsætter Jørgen A. Horwitz.

Danmarks Nationalbank udkom i juli 2011 med en rapport, som belyste mulighederne for etablering af en supplerende referencerente på det danske pengemarked. Rapporten pegede på, at Cita-renteswaps ville være det bedste grundlag for en supplerende rentekurve. For en nærmere beskrivelse af Cita som referencerente henvises til rapporten fra Nationalbanken.

I rapporten fik Finansrådet ansvaret for at få udarbejdet et regelsæt for en ny supplerende referencerente, hvilket er sket.

Etableringen af en supplerende referencerente giver kun mening, hvis markedsdeltagere og kunder efterspørger en sådan, hvilket hidtil ikke har været tilfældet. Den seneste tids debat i pressen om Cibor tyder dog på, at investorer og andre aktører ønsker en supplerende referencerente, og på den baggrund vil Finansrådet søge at få opbakning fra det fornødne antal stillere.

Etableringen af den supplerende referencerente er således betinget af, at der findes det fornødne antal kvalificerede stillere. Hovedparten af de nuværende seks danske Cibor-stillere har tilkendegivet at ville deltage, hvorimod det har knebet med at få tilslutning fra udenlandske banker. Umiddelbart efter sommerferien vil Finansrådet søge at få den fornødne tilslutning fra udenlandske banker.

Finansrådet vil samtidigt rette henvendelse til en række erhvervsorganisationer for at få bred tilslutning til initiativet, idet det er vigtigt, at der er bred tillid til Cita som supplerende referencerente.

Det skal bemærkes, at Cita-swaps især benyttes til at rentesikre bestemte løbetider, og der følger ingen likviditet med renteswappen. Der sker derfor ikke nogen hovedstolsudveksling i en Cita-swap, og der finder kun differencebetaling sted ved renteaftalens udløb. Cita-swaprenten indeholder dermed kun et begrænset element af kredit- og likviditetsrisiko, hvorved det ikke er en perfekt referencerente.

Finansrådet er således åben overfor, hvis der hos investorer og andre brugere er andre forslag til referencerenter med høj troværdighed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her