Forside Presse Pressemeddelelser 2012 Finansrådet offent...

Finansrådet offentliggør redegørelse om CIBOR

4. september 2012

Der har de seneste måneder været fokus i offentligheden på den danske referencerente CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate).

Finansrådet har derfor udarbejdet en redegørelse, der analyserer de historiske CIBOR-satser og sammenligner dem med andre rentesatser, samt gennemgår de governance-forhold, der er gældende for CIBOR. Der har i den forbindelse været fokuseret på, hvordan CIBOR-stillerne udfører deres opgaver og de kontrolfunktioner, som Pengemarkedskomiteen udfører.

"Det er Finansrådets vurdering, at CIBOR-satserne i den analyserede periode fra 2007 til medio 2012 ligger inden for rammerne af, hvad der kan forventes i en periode, der har været karakteriseret ved meget volatile markedsforhold, som beskrevet i redegørelsen", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

Uanset at der ikke kan påvises forhold, som kunne tyde på misvisende CIBOR-satser, er det Finansrådets vurdering, at der er basis for at tydeliggøre de regler, der er gældende for CIBOR-stillerne med henblik på at styrke tilliden til referencerenten. I den forbindelse er Finansrådet enig med erhvervs- og vækstministeren i, at et offentligt tilsyn fremadrettet vil kunne være med til at styrke tilliden til referencerenten set i lyset af den senere tids kritik.

"Tillid er afgørende for referencerenter, og derfor anerkender vi, at det ikke er nok, at bankerne har tillid til CIBOR. Det er derfor vigtigt for Finansrådet, at vi i samarbejde med brugerne får styrket tilliden til referencerenten," siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

Analyse af faktorer

CIBOR-referencerenten er baseret på kvoteringer fra et antal stillerbanker, der tager udgangspunkt i en række individuelle vurderinger af forskellige markedsforhold, der har betydning for fastsættelse af CIBOR. Derfor er det ikke muligt at fastsætte objektivt korrekte CIBOR-satser. Men man kan vurdere, om niveauet er korrekt. Finansrådet har analyseret de faktorer, der påvirker fastsættelsen af CIBOR.

Finansrådet vurderer, at forskelle i CIBOR og andre rentesatser primært skyldes følgende forhold:

  • Under finanskrisen steg renteforskellen mellem usikrede bankudlån i Danmark (CIBOR) og i euroområdet (EURIBOR), for derefter løbende at falde frem til sensommeren 2011, hvorefter CIBOR i en periode lå lavere end EURIBOR. Denne udvikling hænger primært sammen med, at Danmark har en selvstændig pengepolitik, samt at der har været forskelle i vurderingen af likviditets- og kreditrisici i Danmark sammenlignet med euroområdet.
  •  

  • Det kan konstateres, at forskellen mellem sikrede og usikrede renter i Danmark og euroområdet i perioder siden begyndelsen af finanskrisen har udviklet sig forskelligt. Det vurderes, at disse udsving primært skyldes usikkerhed i banksektoren blandt andet på grund af flere banksammenbrud i Danmark, som førte til højere kredit- og likviditetspræmier.
  •  

  • En analyse af CIBOR-obligationer sammenlignet med traditionelle obligationer viser, at de to obligationstyper handles til stort set identiske priser. Det betyder, at låntagere med lån baseret på
    CIBOR-obligationer ved udstedelsen har betalt den samme rente som låntagere med traditionelle rentetilpasningsobligationer.

Governance og tiltag

Finansrådet har også undersøgt, hvordan Pengemarkedskomiteen, der overvåger CIBOR, har varetaget sin kontrolfunktion. Komiteen har mellem etableringen i april 2011 og juni 2012 afholdt otte møder, hvor blandt andet usædvanlige kvoteringer er blevet diskuteret. Der er efterfølgende fulgt op på eventuelle bemærkninger til blandt andet indberetningsdisciplin og kvoteringer i forhold til den enkelte stiller.

Selv om der ikke kan påvises forhold, som kunne tyde på mangelfuld varetagelse af opgaver i relation til CIBOR, er det Finansrådets vurdering, at der er basis for at tydeliggøre de regler, der er gældende for CIBOR-stillerne.

"I Finansrådet er vi kun interesserede i at styrke tilliden til CIBOR. Derfor vil vi nu indlede en dialog med en række interesseorganisationer og brugere af CIBOR med henblik på at finde frem til mulige forbedringer, herunder også en diskussion om indførelse af supplerende referencerenter. Samtidig har vi også besluttet at præcisere reglerne for stillerne og blandt andet kræve, at de fører en daglig logbog", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

"Vi er naturligvis også parate til at drøfte yderligere tiltag sammen med den kommende tilsynsmyndighed, som erhvervs- og vækstministeren har bebudet," siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet skønner, at der i alt er udstedt finansielle kontrakter og værdipapirer for mellem 5.000 milliarder kr. og 7.500 milliarder kr., der er relateret til CIBOR-satserne, heraf realkreditobligationer for ca. 410 milliarder kr. samt CIBOR-relaterede obligationer, udstedt af finansielle institutioner for ca. 80 milliarder kr.

 

CIBOR-redegørelse (pdf)

 

Bilag (pdf)

 

Yderligere oplysninger:

Jørgen A. Horwitz via pressechef Mikael Winkler på telefon 3016 1015.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her