FR-22/91

Afgivelsesdato: 22-10-1991
Emneord: Kautioner
Emne:
Information til kautionist om anvendelse af låneprovenu
   

Spørgetema og Finansrådets besvarelse

 

1.      Under sagen er der fremlagt en kendelse af 2. februar 1989 fra Pengeinstitutankenævnet, hvori det blandt andet hedder "... Ankenævnet finder, at en kautionist i almindelighed må kunne forudsætte, at provenuet af et kautionssikret lån stilles til låntagers disposition, således at pengeinstituttet forud må underrette kautionisten, såfremt dette ikke er tilfældet ...".

Det bedes oplyst, om det her anførte er i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutskik - i benægtende fald bedes årsagen hertil oplyst.

 

Finansrådets svar:

Det er sædvanlig pengeinstitutpraksis i tilfælde, hvor provenuet af et kautionssikret lån ikke stilles til debitors disposition at underrette kautionisten herom, medmindre andet er meddelt kautionisten, eller det fremgår af omstændighederne, at kautionisten må være bekendt hermed.

2.

a)       Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutskik, at et pengeinstitut i en situation, hvor en debitor er under konkurs med en checkkonto i overtræk, lader debitors hustru underskrive et gældsbrev, hvorved hun over for banken indtræder i hæftelsen på den for tidspunktet for konkursdekretets afsigelse bestående negative saldo og til sikkerhed herfor tillige håndpantsætter ejerpantebrev i et hende alene tilhørende kolonihavehus?

b)       Spiller det ved besvarelsen heraf nogen rolle, om banken da har kendskab til konkursen, og indtræder i tilfælde af bankens kendskab til konkursen en særlig vejledningspligt over for debitors hustru?

 

Finansrådets svar:

Den i spørgsmålet beskrevne situation er så egenartet, at der ikke af den grund vil kunne påvises nogen sædvanlig pengeinstitutpraksis.

3.      Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutskik, at et pengeinstitut anvender hele provenuet af et til en af bankens kunder oprettet nyt lån til udligning af negativ saldo på en checkkonto tilhørende en af bankens debitorer, som er gået konkurs, uden samtidig at sikre sig dokumentation for en aftale med den pågældende låntager, fx ved en påtegning herom på det omhandlede lånedokument?

 

Finansrådets svar:

Det er sædvanlig pengeinstitutpraksis, at provenuet af et oprettet nyt lån alene overføres til en anden debitor med låntagers samtykke, hvorimod der ikke kan konstateres nogen praksis for, hvorledes dette samtykke skal foreligge.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her