Forside Tal & Fakta Satser Tomorrow/Next-rent...

Regler for fastsættelse af Tomorrow/Next-renten i DKK

10. november 2014

Tomorrow/Next-renten


Tomorrow/Next-renten (T/N) er en usikret 1) dag-til-dag referencerente for pengemarkedsudlån (deposit lending) i danske kroner med valørstart 1. danske bankdag efter indgåelsesdagen og udløb 2. danske bankdag efter indgåelsesdagen.

 

Tekniske specifikationer

Beregningen af T/N-renten er baseret på daglige indberetninger fra et antal pengeinstitutter:
 • Hvert pengeinstitut indberetter omfanget af usikrede, kronedenominerede T/N-interbankudlån (deposit lending) og den vægtede, gennemsnitlige rente for disse udlån. 
 • Der indberettes på alle danske bankdage. Omsætning, som ikke følger danske bankdage, skal ikke indberettes.
 • Pengemarkedsudlån opgøres som forretninger handlet med danske og udenlandske pengeinstitutter. De indberettede pengemarkedsforretninger er eksklusiv koncerninterne handler og eksklusiv handel med Danmarks Nationalbank.
 • Indberetningen foregår med én bankdags forsinkelse. Eksempelvis indberettes mandagens udlån senest om tirsdagen. Data indberettes til Danmarks Nationalbank senest kl. 10.00 CET med oplysninger om udlånsforret-ninger fra den foregående bankdag. De daglige oplysninger dækker udlån, som er handlet i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 17.00 CET. Summen af de enkelte udlån opgøres i mio.kr., og renten udregnes som et vejet gennemsnit med fire decimaler.
 • T/N-satsen beregnes efter rentekonventionen på det danske pengemarked, der er ACT/360.
 • Danmarks Nationalbank beregner på grundlag af indberetningerne en gennemsnitlig rente, hvor hvert pengeinstituts rente indgår med en vægt svarende til instituttets andel af det samlede indberettede udlån. 

 

Beregning af T/N renten ved lav omsætning.

 • Såfremt den samlede indberettede omsætning er
  • a) mindre end 750 mio. DKK eller
  • b) fra 750 mio. DKK og til og med 1.500 mio. DKK, og der er færre end to indberettere skal beregningen af T/N renten suppleres med kvoterede satser, med mindre den vægtede gennemsnitsrente alene afviger med 2 bp eller mindre fra en kvoteret sats, jfr. nedenfor.
 • T/N komiteen udpeger et panel af pengeinstitutter, som deltager i T/N-indberetningen, som kan forventes at kunne kvotere en T/N-sats før kl. 10.30 baseret på, hvilken rente banken ville have lånt ud til dagen før i T/N  markedet dagen før og kvoteret med fire decimaler.
 • Kvoteringen tager udgangspunkt i de tekniske specifikationer for T/N-renten og bør afspejle, hvad den pågældende T/N indberetning ville have været, såfremt den pågældende indberetter havde haft et samlet pengemarkedsudlån på 500 mio. DKK i løbet af foregående handelsdag.
 • Alle pengeinstitutter, der deltager i T/N-indberetningen, har ret til at blive optaget i panelet, der skal kvotere en T/N-sats. Alle medlemmer af panelet har pligt til at kvotere, når de bliver anmodet herom. Misligholdelse af denne forpligtelse medfører automatisk eksklusion af panelet, med mindre det skyldes force majeure, herunder forstås også varslet strejke.
 • Kvoteringen kræver ikke nogen teknisk løsning. Danmarks Nationalbank vil i sådanne situationer kontakte panelbankerne for at få oplyst deres kvoterede sats – eller hvis det er åbenbart, at der ikke vil være nogen omsætning, er disse banker forpligtet til at kontakte Nationalbanken hurtigst muligt. 
 • Det simple gennemsnit af de indsamlede T/N-kvoteringer sammenlignes med den vægtede gennemsnitsrente af den indberettede omsætning. Er forskellen mellem disse to satser 2 bp eller mindre, vil den beregnede T/N-rentesats være den gældende, og den vil blive offentliggjort som den endelige fixing.
 • Er forskellen mellem den kvoterede rentesats og den beregnede T/N-sats mere end 2 bp, vil der blive offentliggjort en fixing efter følgende metode:
  • Ved beregningen af T/N-satsen indgår de indberettede handler med fuld vægt, hvorefter de kvoterede satser indgår i beregningen af T/N-renten i et lige forhold for det beløb, der mangler op til en samlet værdi på i alt 1500 mio. DKK. 
 • Kvoterede T/N-satser, som afviger med mere end 12,5 bp fra medianen indgår hverken i beregningen af T/N fixingen, eller når de kvoterede satser skal sammenlignes med den vægtede gennemsnitsrente af den indberettede omsætning.  

 

Indberetterkreds

 • Der er p.t. følgende T/N-indberettere:
 • Danske Bank
 • Nordea
 • Jyske Bank
 • Sydbank
 • Spar Nord Bank
 • Nykredit Bank
 • Svenska Handelsbanken
 • SEB Merchant Banking 

 

Offentliggørelse

T/N-renten offentliggøres med fire decimaler kl. 12.00 på indberetningsdagen på Nationalbankens hjemmeside. En offentliggjort T/N fixing, der indeholder kvoterede satser, vil blive markeret med en bemærkning om, at rentesatsen er helt eller delvist kvoteret. De enkelte pengeinstitutters kvoterede satser vises ligeledes på Finansrådets hjemmeside.
 
Reglerne for deltagelse og beregningen af T/N-renten vises også på Finansrådets hjemmeside. En aktuel oversigt over, hvilke banker der deltager i kvoteringen vises ligeledes på Finansrådets hjemmeside
 
Hvis Nationalbanken efter offentliggørelsen konstaterer fejl i T/N-fixingen, vil denne blive rettet, og den tilrettede nyhed vil blive offentliggjort hurtigst muligt.
 
 

T/N-Komiteen

Finansrådet varetager administrationen af T/N, mens Danmarks National-bank forestår den daglige T/N-beregning.
 
I tilknytning til T/N-renten er der etableret en komité i regi af Finansrådet til behandling af spørgsmål vedrørende T/N-renten, herunder fastsættelse af indberetterkreds. Komiteen består af samtlige T/N-indberettere. Danmarks Nationalbank deltager med status af observatør.
 
 

Pengemarkedskomitéen

Finansrådets Pengemarkedskomité har til hovedformål at sikre kvaliteten af Finansrådets pengemarkedsrenter. Komiteen behandler som udgangspunkt sager i relation til Finansrådets kvoterede referencerenter. Komiteen behandler endvidere spørgsmål i relation til kvoterede Tom/Next satser i sin egenskab af egenkontrolorgan.
 
Komitéens medlemmer udpeges af Finansrådets bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CIBOR-, SWAP-referencerente- eller CITA renteswapstiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komitéen automatisk. Den pågældende stiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komitéen. Valgbarhed til komitéen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansielle marked, samt at den pågældende ikke kvoterer renterne på daglig basis.
 
Finansrådet er sekretariat for komitéen og deltager i komitéens møder uden stemmeret.
 
Komitéen træffer som udgangspunkt sine beslutninger med 2/3 flertal, medmindre der er fastsat særlige regler herom. Ved opgørelse af stemmer i forbindelse med komitéens beslutninger medtælles kun de fremmødte medlemmer eller evt. fuldmagt herfra. Ved fremmøde forstås også medlemmer, der deltager pr. telefon eller lignende.
________________________________________________
1) Usikret udlån i overensstemmelse med definitionen af Tomorrow/Next-renten.
 

 

 
 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her